„Bieżnia biegowa wokół Orlików oraz skocznia i rzutnia lekkoatletyczna” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa
 • Telefon/fax: tel. 583 205 100, , fax. 583 205 105
 • Data zamieszczenia: 2020-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
  ul. Żaglowa 11
  80-560 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 205 100, , fax. 583 205 105
  REGON: 16837200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Bieżnia biegowa wokół Orlików oraz skocznia i rzutnia lekkoatletyczna” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie „zaprojektuj i zbuduj” zadania inwestycyjnego pn.: „Bieżnia biegowa wokół Orlików na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Dragana oraz skocznia i rzutnia lekkoatletyczna” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 w Gdańsku. Teren objęty inwestycją: - teren Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Marcina Dragana 2 (dz. nr 214/15 obr. 0170S) w Gdańsku. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie dokumentacji projektowej z określeniem harmonogramu robót wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozytywnych uzgodnień, warunków technicznych, opinii, decyzji administracyjnych itp. 2) Uzyskanie pozwolenia na budowę/przebudowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu w terminie w wyniku zgłoszenia robót zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 3) Przygotowanie terenu pod budowę bieżni, skoczni i rzutni lekkoatletycznej. 4) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na wyżej wymienionych elementach i wszystkich robót koniecznych do wykonania zadania. 5) Uporządkowanie terenu. 6) Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości na te roboty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną