„Budowa ul. Nowej Portowej wraz z budową drogi wewnętrznej łączącej wewnętrzny układ drogowy na terenie PCI z ul. Nową Portową w Gdańsku”

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa
 • Telefon/fax: tel. 583 205 100 , fax. 583 205 105
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
  ul. Żaglowa 11
  80-560 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 205 100, fax. 583 205 105
  REGON: 16837200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa ul. Nowej Portowej wraz z budową drogi wewnętrznej łączącej wewnętrzny układ drogowy na terenie PCI z ul. Nową Portową w Gdańsku”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Nowej Portowej wraz z budową drogi wewnętrznej łączącej wewnętrzny układ drogowy na terenie PCI z ul. Nową Portową w Gdańsku. Przedmiotowa inwestycja ma na celu stworzenie spójnego układu drogowego na terenie PCI, stanowiącego ciąg komunikacyjny dla obsługi terenów inwestycyjnych (przemysłowych) i zapewniającego wymaganą dostępność do zewnętrznego układu drogowego. 2. Zakres rzeczowy zamówienia. 1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 2) wycinka zieleni 3) roboty ziemne 4) podbudowy 5) nawierzchnie 6) elementy dróg i ulic (chodniki, zjazdy, bariery drogowe) 7) budowa i przebudowa sieci wodociągowych 8) oświetlenie drogowe 9) kanalizacja deszczowa 10) obiekt inżynierski 11) przebudowa lub zabezpieczenie pozostałej infrastruktury 12) stała organizacja ruchu 3. Elementy zamówienia i ich szczegółowe zakresy. 3.1. Budowa ulicy Nowej Portowej obejmuje pierwszy etap inwestycji, polegający na budowie drogi jednojezdniowej na odcinku o długości około 384 m. Zakres rzeczowy zamówienia. − roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; − wycinka zieleni; − roboty ziemne; − podbudowy; − nawierzchnie; − elementy dróg i ulic (chodniki, zjazdy, bariery drogowe); − budowa i przebudowa sieci wodociągowych; − oświetlenie drogowe; − kanalizacja deszczowa; − obiekt inżynierski; − przebudowa lub zabezpieczenie pozostałej infrastruktury; − stała organizacja ruchu. 3.2. Budowa drogi wewnętrznej łączącej wewnętrzny układ komunikacyjny na terenie PCI z ul. Nową Portową. Zakres rzeczowy zamówienia. - budowa drogi wewnętrznej; - wzmocnienie podłoża gruntowego; - wykonanie systemu odwodnienia drogi – poprzez elementy kanalizacji deszczowej i system rowów retencyjno-infiltracyjnych; - budowa oświetlenia drogi wewnętrznej; - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb terenów inwestycyjnych wraz z przejściem sieci przez teren ul. Nowej Portowej; - zabezpieczenie rurociągów naftowych Grupy Lotos S.A i PERN „Przyjaźń” S.A konstrukcją żelbetową; - wycinka kolidującego drzewostanu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną