Dostawa artykułów biurowych i papieru ksero.

Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody
 • Telefon/fax: tel. 58 768 42 81, 58 468 46 40 , fax. 58 761 46 29, 58 768 48 29
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Nowe Ogrody 1-6
  80-803 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 768 42 81, 58 468 46 40, fax. 58 761 46 29, 58 768 48 29
  REGON: 22196438500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.copernicus.gda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów biurowych i papieru ksero.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów biurowych oraz papieru ksero dla Copernicus Podmiot Leczniczy w Gdańsku. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 30190000-7 – Artykuły biurowe, 30197630-1- Papier ksero. Przedmiotowe postępowanie zostało podzielone na 7 pakietów 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego oraz ilości, zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. 3.Określone w Formularzu asortymentowo-cenowym ilości są wielkością szacunkową uzależnioną od liczby przyjętych pacjentów oraz posiadanych środków finansowych. Z uwagi na to, podane ilości poszczególnych zamówień mogą ulec zmianie i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb. W przypadku zmniejszenia szacunkowych ilości wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w ofercie, jak również z tytułu braku realizacji dostawy w wielkościach podanych w ofercie. 4.Zamawiający, zależnie od bieżących potrzeb, zastrzega sobie możliwość do zmian w ilościach poszczególnych pozycji asortymentu zamawianego produktu tj. przesunięć ilościowych pozycji wskazanych w Formularzu asortymentowo-cenowym, w ramach ogólnej umowy stanowiącej zał. 5 do SIWZ. 5.Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6.Sposób realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunki gwarancji określa projekt umowy (zał. nr 5 do SIWZ). 7.W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego, dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną