Dostawa i doposażenie w fabrycznie nowy sprzęt, urządzenia i materiały pracownie dydaktyczne w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Gdyni

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych
 • Telefon/fax: tel. 58 350 11 00 , fax. 58 350 11 01
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
  ul. Budowlanych 77
  80-298 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 350 11 00, fax. 58 350 11 01
  REGON: 22103736000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pkm-sa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i doposażenie w fabrycznie nowy sprzęt, urządzenia i materiały pracownie dydaktyczne w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia (dalej jako „Przedmiot zamówienia”) jest dostawa i doposażenie WZSP w fabrycznie nowy sprzęt, urządzenia i materiały (dalej jako „Sprzęt”). Zamówienie zostało podzielone na 2 Części zgodnie z poniższym zestawieniem: 1) Część nr 1 - Wyposażenie dotyczące mebli, w którego skład wchodzą: 2) Część nr 2 - Wyposażenie dotyczące sprzętu elektronicznego i oprogramowania, w którego skład wchodzą: 2. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określone zostały w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załączniku nr 1 do SIWZ (dalej jako „SOPZ”), Formularzu asortymentowym stanowiącym Załącznik nr 2A do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Przeglądy okresowe Sprzętu, w przypadku gdy jest to wymagane przez producenta, będą świadczone nieodpłatnie, przez okres gwarancji, od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający ponosi tylko koszty części, których wymiana jest wymagana podczas okresowego przeglądu. 5. Dodatkowo Zamawiający informuje, że: 1) nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych; 2) dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – 2 części z zastrzeżeniem, iż Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia; 3) nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 4) rozliczenia między WZSP a Wykonawcą prowadzone będą w PLN; 5) nie dopuszcza dokonywania zaliczek; 6) nie przewiduje aukcji elektronicznej; 7) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu; 8) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej; 9) nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 10) nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani w art. 22 ust.2 ustawy Pzp; 11) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Informacji należy udzielić na formularzu ofertowym. Przyjmuje się, że brak wskazania podwykonawców oznacza, że Wykonawca nie powierzy wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom, jeżeli nic innego nie wynika z treści oferty; 12) Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim. 6. Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 7. Prawem właściwym dla niniejszego zamówienia (w tym dla umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania i dla oceny skutków prawnych wszystkich dokumentów w tym zamówieniu) jest prawo polskie z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej. 8. Na dostarczony Sprzęt Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres jaki został wskazany dla poszczególnych pozycji w SOPZ. 9. W przypadku gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), o których mowa w art. 30 ust., 1-3 Ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SOPZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SOPZ lub załącznikach do SOPZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna". W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających rozwiązanie równoważne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39000000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną