Dostawa odczynników do automatycznego systemu do barwienia hematologicznych preparatów mikroskopowych wraz z dzierżawą tego systemu dla UCK

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki
 • Telefon/fax: tel. 583 491 248 , fax. 58 3492074, 3461178
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
  ul. Dębinki 7
  80-952 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 491 248, fax. 58 3492074, 3461178
  REGON: 28864000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uck.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników do automatycznego systemu do barwienia hematologicznych preparatów mikroskopowych wraz z dzierżawą tego systemu dla UCK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: a. Dostawa odczynników do automatycznego systemu do barwienia hematologicznych preparatów mikroskopowych w asortymencie, szacunkowej ilości określonych w załączniku nr 4 do SIWZ. b. Dzierżawa automatycznego systemu do barwienia hematologicznych preparatów mikroskopowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 2. Dostawa odczynników będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. Max termin dostawy: 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt. 3. Wymienione w pkt. 1a odczynniki muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 4 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań określonych w załączniku nr 4 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty. 4. Wymieniony w pkt. 1b system musi spełniać parametry określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych określonych w załączniku nr 5 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty. 5. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: - dokonanie instalacji dostarczonego systemu u bezpośredniego użytkownika w terminie 14 dni od daty podpisania umowy; - przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi systemu; - dostarczenie instrukcji obsługi i karty charakterystyki w języku polskim: w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na nośniku danych (płyta CD lub pendrive) (dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu najmu); - dostarczenie z pierwszą dostawą przedmiotu najmu kopii certyfikatów i deklaracji zgodności; - uwzględnienie w cenie najmu kosztu pełnej obsługi serwisowej (z częstotliwością zalecaną przez producenta) w okresie gwarancji obejmującej: naprawy, przeglądy, aktualizacje oprogramowania wraz z materiałami/częściami wymiennymi podczas serwisu; - Obsługa serwisowa świadczona przez podmiot, z siedzibą na terenie Polski, posiadający aktualną autoryzację producenta aparatu na świadczenie serwisu. - udzielenie gwarancji na oferowany system na cały okres najmu; - usunięcie awarii lub wstawienie urządzenia zastępczego przez serwis Wynajmującego w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego; - możliwość zgłoszenia awarii przez 24 godziny na dobę w ciągu 365 dni w roku; - aktualizacja oprogramowania w trakcie trwania umowy; Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia na swój koszt przedmiotu dzierżawy od wszelkiego ryzyka związanego z: kradzieżą, ogniem, zalaniem, wybuchem, zniszczeniem, utratą przedmiotu dzierżawy oraz do utrzymywania takiego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną