Dostawa odczynników, testów kuwetowych, szkła i materiałów laboratoryjnych dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-233 Gdańsk, G. Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. +48583472419 , fax. +48583472413
 • Data zamieszczenia: 2020-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
  G. Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. +48583472419, fax. +48583472413
  REGON: 00000162000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pg.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników, testów kuwetowych, szkła i materiałów laboratoryjnych dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, testów kuwetowych, szkła i materiałów laboratoryjnych dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. 2.Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na cztery części: Część A – Odczynniki, Część B – Testy kuwetowe; Część C – Szkło laboratoryjne, Część D – Materiały laboratoryjne. 3.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego - Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek HYDRO nr 20, II piętro do laboratorium 206. 4.Przedmiot zamówienia przeznaczony będzie na potrzeby realizacji projektów pn.: 1)„Charakterystyka filogenetyczna oraz identyfikacja roli mikroorganizmów akumulujących fosforany (PAO) w procesach produkcji podtlenku azotu w systemach osadu czynnego ze zintegrowanym usuwaniem biogenów”, nr zadania 034024; 2)„Przemiany związków siarki w procesach oczyszczania ścieków z wysoką zawartością azotu m.in. takich jak odcieki pochodzące z komór fermentacji osadu”, nr zadania 034080; 3)„Badanie wpływu strategii napowietrzania oraz stężenia tlenu rozpuszczonego na bakterie comammox Nitrospira w układzie z jednostopniową deamonifikacją”, nr zadania 034083; przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie w ramach konkursu MINIATURA 3 na działanie naukowe. 5.Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich. 6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 7.Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4A-B i 4C-D do SIWZ. 8.Opcja zakupu 1)Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji: do 100% zamówienia podstawowego w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na odczynniki, testy kuwetowe, szkło i materiały laboratoryjne stanowiące przedmiot zamówienia. 2)Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane na potrzeby projektów, o których mowa w ust. 4 powyżej a także, w przypadku pojawienia się pilnej, nieprzewidzianej wcześniej konieczności nabycia odczynników, testów kuwetowych, szkła i materiałów laboratoryjnych, do realizacji innych krótkoterminowych projektów realizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. 3)Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, w cenach zamówienia podstawowego. 4)Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia objętego opcją w całości albo w pełnym zakresie. Wykonawca nie będzie wysuwał w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu. 5)Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia objętego prawem opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji, wyrażonego w formie zamówienia odczynników, testów kuwetowych, szkła i materiałów laboratoryjnych objętych prawem opcji . 6)Dostawy w ramach prawa opcji realizowane będą sukcesywnie, po zrealizowaniu zamówienia podstawowego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2020r. albo do wyczerpania kwoty umownej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną