Dostawa oprogramowania w wersji instalacyjnej oraz licencji na pakiet oprogramowania specjalistycznego do modelowania i optymalizacji procesów oraz tworzenia mapy procesów organizacji wraz wersjonowaniem tworzonych modeli i map procesów

Politechnika Gdańska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-233 Gdańsk, Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 583 472 400 , fax. 583 472 913
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska
  Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 472 400, fax. 583 472 913
  REGON: 16200000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oprogramowania w wersji instalacyjnej oraz licencji na pakiet oprogramowania specjalistycznego do modelowania i optymalizacji procesów oraz tworzenia mapy procesów organizacji wraz wersjonowaniem tworzonych modeli i map procesów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 licencji pływających (1 licencja zawiera minimum: 1 stanowisko projektanta i min. 5 stanowisk do odczytu użytkowników, licencja serwerowa zainstalowana na serwerach Politechniki Gdańskiej). 2.W ramach zamówienia dostarczone zostaną 2 licencje typu „projektuj i dokumentuj” oraz w ramach serwerowej wersji oprogramowania 10 licencji typu „czytaj i eksploruj”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48462000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną