Dostawa paliw płynnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-233 Gdańsk, Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 583 472 400 , fax. 583 472 913
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska
  Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 472 400, fax. 583 472 913
  REGON: 16200000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wwwpg.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych, tj. benzyny bezołowiowej Pb 95 i Pb 98, oleju napędowego: zwykłego lub uszlachetnionego do samochodów, jachtów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej, na terytorium Polski z opcją dodatkowego zakupu 10% ilości podanych w formularzu cenowym (zał. nr 2 do SIWZ), w okresie trwania umowy (36 miesiące)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną