Dostawa projektorów dla Opery Bałtyckiej w Gdańsku

Opera Bałtycka w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Opera Bałtycka w Gdańsku
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-219 Gdańsk, Aleja Zwycięstwa
 • Telefon/fax: tel. 58 7634912/13 , fax. 587 634 914
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opera Bałtycka w Gdańsku
  Aleja Zwycięstwa 15
  80-219 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 7634912/13, fax. 587 634 914
  REGON: 19032060085919
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.operabaltycka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa projektorów dla Opery Bałtyckiej w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa 2 kompletów projektorów z dwoma obiektywami, ramą do projektora i skrzynią transportową. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku 4 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 2, obejmuje również dostarczenie projektorów na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, wniesienie oraz montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia ma również pochodzić z bieżącej produkcji, nie być przedmiotem ekspozycji. 5. W przypadku użycia w dokumentacji określeń wskazujące na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami „lub równoważne”. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38652100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną