druk i dostawa publikacji dla Muzeum Gdańska

Muzeum Gdańska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-831 Gdańsk, Długa
 • Telefon/fax: tel. 58 573 31 28, , fax. 58 573 31 28 wew. 0
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Gdańska
  Długa 46/47
  80-831 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 573 31 28, , fax. 58 573 31 28 wew. 0
  REGON: 28339200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumgdansk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  druk i dostawa publikacji dla Muzeum Gdańska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa publikacji dla Muzeum Gdańska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w opisie niektórych materiałów zostały wskazane znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach jakościowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu lub lepszych. Posługiwanie się przez Zamawiającego nazwami producentów lub produktów ma jedynie charakter przykładowy, określający minimalne parametry jakościowe mające na celu doprecyzowanie wymagań stawianych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną