Modernizacja oświetlenia terenów Portu Gdańsk.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-955 Gdańsk, ul. Zamknięta
 • Telefon/fax: tel. 587 379 565 , fax. 587 379 332
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
  ul. Zamknięta 18
  80-955 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 587 379 565, fax. 587 379 332
  REGON: 19147840800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.portgdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja oświetlenia terenów Portu Gdańsk.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu a następnie robót budowlanych dla następującego przedsięwzięcia: Modernizacja oświetlenia terenów Portu Gdańsk na Nab. WOC, Nab. Westerplatte, Nab. Bytomskim, Nab. Przemysłowym, Nab. Wiślanym, ul. Zamknięta 18 oraz w Porcie Północnym. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie następujących Zadań: Zadanie 1 Nabrzeże WOC (poz. PFU 1 – 159 oraz 180 - 213) oraz Obszar po PŻB (poz. PFU 160 – 179) – oświetlenie na wieżach. Zadanie 2 Nabrzeże WOC (poz. PFU 1 – 159 oraz 180 - 213) – oświetlenie na słupach. Zadanie 3 Obszar po PŻB (poz. PFU 160 – 179) – oświetlenie na słupach. Zadanie 4 Nabrzeże Wiślane (poz. PFU 214 – 323 oraz 449 - 518). Zadanie 5 ul. Handlowa (poz. PFU 324 – 326 oraz 334 – 398). Zadanie 6 Teren Port-Transu (poz. PFU 399 – 404 oraz 407 – 420). Zadanie 7 Nabrzeże Szczecińskie GTK oraz dojazd do GTK (poz. PFU 405-406, 421- 434 oraz 446 – 448). Zadanie 8 Plac przy ul. Wielopole (poz. PFU 435 – 445). Zadanie 9 Hala MS (poz. PFU 519 – 530). Zadanie 10 Nabrzeże Westerplatte oraz Terminal Promowy Westerplatte (poz. PFU 531 – 712). Zadanie 11 Parking, ul. Zamknięta (poz. PFU 713 – 717). Zadanie 12 ul. Ku Ujściu (poz. PFU 718 – 735). Zadanie 13 Nabrzeże Przemysłowe (poz. PFU 736 – 845). Zadanie 14 Nabrzeże Bytomskie (poz. PFU 846 – 923). Zadanie 15 Baza Węgla, Oczyszczalnia ścieków, Aquaport, Energoport, PSP, Bud. PP i ul. Kpt. Poinca (poz. PFU 924 – 1029). Zadanie 16 Droga do Gaspolu oraz droga do Rudoportu (poz. PFU 1030 – 1078). Zadanie 17 GPKW, Kolejowy i Wiadukt T-9, ul. Kontenerowa, Pirs Rudowy (poz. PFU 1079 – 1121). Zakres przedmiotu umowy, w odniesieniu do Zadania 1, jest podzielony na Etapy następująco: Etap I - Przygotowanie do realizacji robót budowlanych. 3.1. Opracowanie dokumentacji projektowej. 3.2. Przeprowadzenie procedury formalnej, niezbędnej do zgodnego z prawem przystąpienia do realizacji robót budowlanych – przewidywany zakres dla każdego z Zadań (zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót budowlanych lub uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę) jest wskazany przez Zamawiającego w Załączniku nr 1. Etap II - Wykonanie robót na podstawie opracowanej dokumentacji. 3.3. Wykonanie robót budowlanych. 3.4. Sprawowanie nadzoru autorskiego. 3.5. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu powstałego w wyniku realizacji przedmiotu umowy – jeżeli jej uzyskanie będzie wymagane do zgodnego z prawem przystąpienia do użytkowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną