Na dostawę odczynników do analizatora EUROIMMUN Analyzer I dla Pracowni Przeciwciał Laboratorium Immunologii i Transplantologii Klinicznej UCK

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki
 • Telefon/fax: tel. 583 491 248 , fax. 58 3492074, 3461178
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
  ul. Dębinki 7
  80-952 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 491 248, fax. 58 3492074, 3461178
  REGON: 28864000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uck.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Na dostawę odczynników do analizatora EUROIMMUN Analyzer I dla Pracowni Przeciwciał Laboratorium Immunologii i Transplantologii Klinicznej UCK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań laboratoryjnych do analizatora EUROIMMUN Analyzer I dla Pracowni Przeciwciał Laboratorium Immunologii i Transplantologii Klinicznej UCK w asortymencie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 4 do SIWZ. 2. Wymienione w pkt. 1 odczynniki muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 4 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań określonych w załączniku nr 4 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty. 3. Dostawa odczynników będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. Maksymalny termin dostawy wynosi 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. 4. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do Centralnego Laboratorium Klinicznego UCK w Gdańsku, ul. Dębinki 7 w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną