Opracowanie 19 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa pomorskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k

Województwo Pomorskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Pomorskie
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-810 Gdańsk, Okopowa
 • Telefon/fax: tel. 583 261 555, , fax. (58)3268557
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Pomorskie
  Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 261 555, , fax. (58)3268557
  REGON: 19167483600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pomorskie.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie 19 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa pomorskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 19 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa pomorskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k. 2. Wykaz arkuszy przeznaczonych do opracowania: Zestawienie 19 arkuszy i jednego powiatu będących przedmiotem opracowania: - Powiaty: malborski (TERYT-2209) i sztumski (TERYT-2216). - Arkusze 1. N-34-63-C-b-3; 2. N-34-63-C-d-1; 3. N-34-63-C-d-3; 4. N-34-63-C-d-4; 5. N-34-75-A-b-1; 6. N-34-75-A-b-2; 7. N-34-75-A-b-3; 8. N-34-75-A-b-4; 9. N-34-75-A-d-1; 10. N-34-75-A-d-2; 11. N-34-75-B-a-1; 12. N-34-75-B-a-3; 13. N-34-75-B-c-1; 14. N-34-75-B-c-3; 15.N-34-75-B-c-4; 16. N-34-75-B-d-1; 17. N-34-75-B-d-2; 18. N-34-75-B-d-3; 19. N-34-75-B-d-4. 3. W ramach etapu I należy zweryfikować otrzymane dane pod kątem wykonania standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10 000 w standardzie BDOT10k wraz z aktualizacją terenową w zakresie wymienionych w rozdziale III. ust. 2 powiatów. 4. W ramach etapu II należy wykonać - opracowanie arkuszy wymienionych w rozdziale III. ust. 2 w dwóch wersjach: standardowego oraz niestandardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10 000, w standardzie BDOT10k. 5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 1) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 279, poz. 1642) wraz z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1031). 2) „Zasadami kompletowania materiałów i zbiorów danych powstałych w wyniku opracowania i aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) oraz standardowych opracowań kartograficznych” – przekazanymi przez Zamawiającego. 3) Warunkami technicznymi „Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa pomorskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k”, które stanowią – Załącznik 1 do SIWZ 6. Zakres prac obejmuje: 1) Etap I (opisany szczegółowo w warunkach technicznych): a) weryfikacja oraz uporządkowanie atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k b) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez Zamawiającego c) aktualizacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy d) opracowanie zgeneralizowanego numerycznego modelu rzeźby terenu dla części obszaru objętego niniejszym zamówieniem e) opracowanie obiektów klas Karto dotyczących rzeźby terenu (kartograficzne opracowanie modelu rzeźby terenu) dla części obszaru objętego opracowaniem arkuszy mapy w niniejszym zamówieniu 2) Etap II (opisany szczegółowo w warunkach technicznych): a) opracowanie rzeźby terenu metodą cieniowania, b) opracowanie klas Karto na podstawie danych BDOT10k i PRNG, c) redakcja treści mapy topograficznej w skali 1:10 000, d) redakcja arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 wraz z ramką, legendą i opisami pozaramkowymi, e) zapis cyfrowy i wydruk ploterowy arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 w dwóch wersjach z cieniowaniem i bez cieniowania. 7. W celu właściwego wykonania zamówienia, Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas jego realizacji dokumentację geodezyjno-kartograficzną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia: 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) redaktorów map wykonujących czynności t.j. sprawowanie nadzoru nad poszczególnymi etapami pracy, kontrola nad procesem aktualizacji bazy BDOT10k oraz opracowywaniem arkuszy mapy, konsultacje. 2) Jeżeli czynności wskazane w ust. 8 pkt 1) spełniające przesłanki art. 22 § 1 Kodeksu Pracy Wykonawca będzie Wykonywał samodzielnie (jako właściciel/współwłaściciel) Zamawiający uzna to za spełnienie warunku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia. 3) Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osoby/osób, o których mowa w ust. 8 pkt 1). 4) Zamawiający informuje, iż w razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, uprawniony jest do powiadomienia właściwego inspektoratu pracy i zwrócenia się o przeprowadzenie przez niego kontroli. 5) Wykonawca w umowie oświadczy, iż osoba/osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 1 są lub będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). 6) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie sankcji z tytułu niespełnienia wymagań określonych w ust. 8 pkt 1), zostały uregulowane we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72320000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną