Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wykonanie buspasów wzdłuż Al. Żołnierzy Wyklętych i ul. Słowackiego w Gdańsku”.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa
 • Telefon/fax: tel. 583 205 100, , fax. 583 205 105
 • Data zamieszczenia: 2020-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
  ul. Żaglowa 11
  80-560 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 205 100, , fax. 583 205 105
  REGON: 16837200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.gda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wykonanie buspasów wzdłuż Al. Żołnierzy Wyklętych i ul. Słowackiego w Gdańsku”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie buspasów wzdłuż Al. Żołnierzy Wyklętych i ul. Słowackiego w Gdańsku”. 2. Zakres opracowania przedmiotu zamówienia obejmuje 2 odcinki: ODCINEK I: - od przystanku autobusowego „Słowackiego – Działki” do skrzyżowania ulic Słowackiego -Potokowa - jezdnia w kierunku Gdańsk Wrzeszcz; ODCINEK II: - od skrzyżowania al. Żołnierzy Wyklętych - ul. Chrzanowskiego do ul. Góralskiej – jezdnia w kierunku Portu Lotniczego (łącznie z rondem). Dla każdego z odcinków należy wykonać osobne opracowanie (projekty budowlane, wykonawcze, przedmiary, kosztorysy). Należy zaprojektować przebudowę ul. Słowackiego, AL. Żołnierzy Wyklętych w celu wyodrębnienia buspasów wzdłuż tych ulic. Koncepcja wykonana przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni dotycząca utworzenia buspasa w ciągu ul. Słowackiego i Al. Żołnierzy Wyklętych stanowi załącznik nr 1 do OPZ, jest tylko materiałem poglądowym, pomocniczym. Projekt należy dowiązać do projektu „Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Potokowej na odcinku od PKM Bertowo do ul. Słowackiego w Gdańsku”. Projekt zostanie przekazanemu wybranemu Wykonawcy w dniu podpisania umowy pomiędzy stronami. 3. Zakres prac projektowych obejmuje sporządzenie: a) aktualnej mapy zasadniczej do celów projektowych wraz z ewentualną aktualizacją, b) dokumentacji geotechnicznej badań podłoża gruntowego, c) inwentaryzację terenu i zieleni (określającej zakres ewentualnych wycinek, przycinek, przesadzeń, nasadzeń) d) projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierającego uzupełnienia istotne dla wykonawstwa robót budowlanych, e) projektów wykonawczych branżowych, f) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, g) przedmiaru robót, h) kosztorysu inwestorskiego, i) projektu organizacji ruchu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną