Przebudowa DW209 w miejscowości Barwino poprzez budowę chodnika oraz budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-778 Gdańsk, Mostowa
 • Telefon/fax: tel. (058) 3202025 , fax. 583 202 025
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
  Mostowa 11A
  80-778 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. (058) 3202025, fax. 583 202 025
  REGON: 19168727600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-gdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa DW209 w miejscowości Barwino poprzez budowę chodnika oraz budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 209 o długości 254 m, w tym: - budowa 7 zjazdów do posesji, - budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej poprzez przełączenie istniejącego wpustu do budowanej sieci.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną