Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu i centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 14 przy ul. Partyzantów 17B w Gdańsku

Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-254 Gdańsk, Partyzantów
 • Telefon/fax: tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , fax. 583 458 235
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
  Partyzantów 74
  80-254 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , fax. 583 458 235
  REGON: 19281776900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieruchomoscigda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu i centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 14 przy ul. Partyzantów 17B w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wewnętrznej instalacji gazu i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 14 przy ul. Partyzantów 17B w Gdańska. 2.Zakres robót obejmuje między innymi: a) roboty ogólnobudowlane tj. ­ roboty rozbiórkowe, ­ roboty tynkarskie, ­ roboty murarskie b) roboty sanitarne tj. ­ przebudowa instalacji gazowej, ­ wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, c) wykonanie ekspertyzy kominiarskiej po zakończeniu prac, d) wykonanie szkicu inwentaryzacyjnego, e) ogrzanie i osuszenie lokalu podczas wykonywania prac remontowych. 3. Szczegółowy zakres robót określony jest projekcie, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarze. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: a) Projekt architektoniczno – budowlany – przebudowa wewnętrznej instalacji gazu i centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 14 na parterze budynku mieszkalnego nr 17B – załącznik nr 1 do SIWZ, - warunki przyłączenia do sieci gazowej i opinia – sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych i prawidłowości podłączeń – załącznik nr 1.1 do SIWZ, - rysunek nr 01 – sytuacja – załącznik nr 1.2 do SIWZ, - rysunek nr 02 – rzut mieszkania; inwentaryzacja – załącznik nr 1.3 do SIWZ, - rysunek nr 03 – rzut mieszkania; instalacja gazu, wentylacja – załącznik nr 1.4 do SIWZ, - rysunek nr 04 – aksonometria gazu – załącznik nr 1.5 do SIWZ, - rysunek nr 05 – rzut mieszkania; instalacja c.o. – załącznik nr 1.6 do SIWZ, b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu i centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 14 na parterze budynku mieszkalnego nr 17B – załącznik nr 2 do SIWZ, c) Przedmiar robót - przebudowa wewnętrznej instalacji gazu i centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 14 na parterze budynku mieszkalnego nr 17B – załącznik nr 3 do SIWZ, 5. Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. 6. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów należy je rozumieć, jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne materiały, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć, jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna i system referencji technicznej, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 7. Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. robót budowlanych, takich jak: tynkarskie, murarskie instalatorskie w zakresie instalacji sanitarnych i gazowych. Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych robót (czynności) zatrudniać na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności. Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną