PRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W LĘBORKU

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa
 • Telefon/fax: tel. 583 214 817, , fax. 583 214 810
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  ul. Okopowa 15
  80-819 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 214 817, , fax. 583 214 810
  REGON: 19123609400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pomorska.policja.gov.pl, www.pomorska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W LĘBORKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest holowanie i parkowanie pojazdów i ich części zabezpieczonych w celach procesowych na zlecenie KPP w LĘBORKU . Holowanie i parkowanie pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych na zlecenie KPP w Nowym Dworze Gdańskim. Zamawiający dopuszcza zlecanie usług holowania i parkowania przez inne jednostki Policji województwa pomorskiego i jednostki KGP oraz CBŚP z siedzibą na terenie województwa pomorskiego, w przypadku zdarzeń na terenie działania KPP w LĘBORKU przy użyciu stawek zawartych w umowie. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do zawarcia umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeniowym w zakresie pełnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, tj. przeholowane i parkowane pojazdy (zabezpieczone przez Policję).Wartość polisy ubezpieczeniowej OC parkingu powinna stanowić 10% wartości umowy ale nie mniej niż 100.000,000 zł . Przedmiot postępowania nie jest objęty wykazem załącznika nr 15 do ustawy z dnia 09.09.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz.1751). SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA OKREŚLA SIWZ ORAZ UMOWA. Art. 93 1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej albo 2) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 3) zaproszeniu do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63712400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną