PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAPRAWĘ I KONSERWACJĘ TELEKOMUNIKACYJNYCH SIECI KABLOWYCH W JEDNOSTKACH POLICJI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa
 • Telefon/fax: tel. 583 214 817, , fax. 583 214 810
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  ul. Okopowa 15
  80-819 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 214 817, , fax. 583 214 810
  REGON: 19123609400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pomorska.policja.gov.pl, www.pomorska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAPRAWĘ I KONSERWACJĘ TELEKOMUNIKACYJNYCH SIECI KABLOWYCH W JEDNOSTKACH POLICJI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest naprawa i konserwacja telekomunikacyjnych sieci kablowych w jednostkach Policji województwa pomorskiego. Przedmiot postępowania nie jest objęty wykazem załącznika nr 15 do ustawy z dnia 09.09.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz.1751). Zamówienie dotyczy wykonywania każdorazowo na zlecenie napraw, konserwacji i usuwania awarii kablowych sieci telekomunikacyjnych policji na terenie województwa pomorskiego. Limitem jest budżet zamówienia oraz termin realizacji zamówienia. Wykorzystanie budżetu zamówienia zależy od liczby zleconych do wykonania napraw i konserwacji kabli, zakresu robót i kosztu ich wykonania. Umowa wygasa w sposób naturalny z chwilą pełnego wykorzystania kwoty ryczałtu (wartość zamówienia) lub z chwilą upływu terminu realizacji zamówienia. Zamawiający nie rozlicza dodatkowo kosztów zakupu, kosztów dojazdu ani zakwaterowania Wykonawcy. Wykonawca musi zrealizować całość robót własnymi siłami. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz warunkami prowadzenia robót w kanalizacji i obiektach operatorów publicznych oraz obiektach policji. Terminy wykonania napraw awaryjnych liczone od daty pisemnego zgłoszenia awarii/zlecenia naprawy: Czas reakcji – 24 godziny Przywrócenie do pracy – 72 godziny Usunięcie awarii – 5 dni roboczych. Terminy wykonania konserwacji i modernizacji liczone od daty przyjęcia zlecenia: Wykonanie konserwacji, napraw i modernizacji – do 30 dni roboczych. Dokumentacja: Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu kosztorys wstępny do uzgodnienia zakresu robót z Zamawiającym, a po zakończeniu robót kosztorys powykonawczy. Po wykonaniu usługi Wykonawca sporządza opis wykonanych prac, szkic i pomiary, załącza karty katalogowe materiałów i osprzętu, Certyfikaty lub Deklaracje zgodności, Świadectwa Jakości itp. i całość w formie dokumentacji powykonawczej (3 kpl) przekazuje Zamawiającemu. Podstawą wystawienia faktury za wykonanie zamówienia jest pozytywny protokół odbioru robót oraz zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys powykonawczy. Rozliczenie robót kosztorysem powykonawczym z zastosowaniem stawki robocizny kosztorysowej i narzutów jak w ofercie, cen materiałów (w/g aktualnych cenników producenta/dystrybutora) oraz cen sprzętu (ceny średnie w/g Secocenbud). Wyceniona przez Oferenta wartość roboczogodziny brutto nie jest wartością zamówienia, lecz jest kryterium wyboru najtańszej oferty. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA OKREŚLA SIWZ ORAZ UMOWA. Art. 93 1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej albo 2) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 3) zaproszeniu do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50334130-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną