PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: ROBOTY BUDOWLANE – REMONTOWE DOSTOSOWUJĄCE BUDYNEK DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W ZAKRESIE ROBÓT: BUDOWLANYCH, INSTALACJI SANITARNYCH, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ DO SIWZ WIELOBRANŻOWĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWĄ WRAZ STWIOR W KPP W KWIDZYNIE

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa
 • Telefon/fax: tel. 583 214 817, , fax. 583 214 810
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  ul. Okopowa 15
  80-819 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 214 817, , fax. 583 214 810
  REGON: 19123609400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pomorska.policja.gov.pl, www.pomorska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: ROBOTY BUDOWLANE – REMONTOWE DOSTOSOWUJĄCE BUDYNEK DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W ZAKRESIE ROBÓT: BUDOWLANYCH, INSTALACJI SANITARNYCH, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ DO SIWZ WIELOBRANŻOWĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWĄ WRAZ STWIOR W KPP W KWIDZYNIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano–remontowe dostosowujące budynek do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w zakresie robót: budowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i instalacji niskoprądowych w budynku KPP w Kwidzynie zgodnie z załączoną do SIWZ wielobranżową dokumentacją projektowo – kosztorysową wraz STWiORB. Na etapie realizacji zamówienia bezpośredni Wykonawca montażu instalacji i systemów SSP (instalacja alarmu pożaru oraz instalacja oddymiania obiektu) musi wykazać się wpisem na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz posiadaniem aktualnych uprawnień Certyfikowanego Instalatora budowlanego na obiekcie systemu SSP, nadanych mu przez producenta lub dystrybutora tego systemu. 1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia 1) Dane dotyczące istniejącego budynku Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie. Istniejący budynek KPP w Kwidzynie zlokalizowany jest przy ul. Kościuszki 30, na działce budowlanej nr 310/55; w obrębie nr 0010 – Miasta Kwidzyna. Budynek administracyjny jest budynkiem średniowysokim, pięciopiętrowy, całkowicie podpiwniczony, o zwartej bryle, przykryty stropodachem. W roku 2014 r. budynek komendy został poddany kompleksowej termomodernizacji wraz z wykonaniem izolacji poziomych (metodą iniekcji niskociśnieniowej) i pionowych ścian piwnic. Wykonane zostały również roboty remontowe w obrębie korytarzy i pomieszczeń higieniczno - sanitarnych na kondygnacjach nadziemnych. W budynku na ciągach komunikacyjnych, kondygnacji nadziemnych wykonano nową instalację oświetleniową. Powierzchnia użytkowa budynku Pu = 1.788,80m2 Kubatura budynku V= 10.856,00m3 2) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane – remontowe dostosowujące budynek KPP w Kwidzynie, przy ul. Kościuszki 30, do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w zakresie robót: budowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i instalacji niskoprądowych 3) Zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo określa dokumentacja projektowa (projekt budowlany):  opracowany w 2019 r. przez firmę projektową Biuro Usług Projektowych Janusz Winnicki z siedzibą w Kwidzynie pn. ”Wydzielenie klatek schodowych wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów p.poż. KPP w Kwidzynie”.  szczegółowe wymagania dotyczące realizacji robót zostały określone w niniejszej SIWZ, Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 2. Szczegółowe wymogi stawiane Wykonawcy robót: 1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonym w § 1, zgodnie z niniejszą umową, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz Ustawą Prawo Budowlane. Wykonawca będzie stosował materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane. 2) Materiały winny posiadać odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatę techniczną. Materiały i zastosowane urządzenia muszą być w I gatunku. 3) Przed zastosowaniem danego materiału Wykonawca winien otrzymać akceptację odpowiedniego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie przedstawionych aktualnych Aprobat Technicznych, Deklaracji Zgodności lub inny dokument dopuszczający wnioskowany materiał do obrotu w budownictwie. Brak akceptacji zaproponowanego materiału na podstawie przedstawionych dokumentów jest jednoznaczny z brakiem zgody na zastosowanie danego materiału. 4) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę budowy, właściwe warunki bhp i ppoż. oraz utrzymać porządek na budowie. 5) Wykonawca zobowiązuje się :  do zapewnienia pracownikom zatrudnionym na budowie jednolitej odzieży roboczej z emblematem firmy oraz do egzekwowania jednolitego ubioru od podwykonawców ,  codzienne sporządzanie listy obecności z podpisami wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie,  przestrzegania wszystkich zasad, przepisów organizacyjnych obowiązujących w jednostce Policji, w której realizowane będą roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia,  do realizacji wszystkich robót, w każdej z branż, przez pracowników posiadających wszelkie niezbędne, konieczne uprawnienia i kwalifikacje wynikające z wymagań obowiązujących przepisów,  do zapewnienia wszystkim swoim pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia,  po zakończeniu budowy posprzątania terenu budowy wraz z przyległym otoczeniem. 6) Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i realizowanych robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie od szkód (ryzyk) na sumę ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto. Kserokopię polisy ubezpieczeniowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 7) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie Zamawiającemu z 3 dniowym wyprzedzeniem roboty ulegające zakryciu, celem dokonania ich odbioru technicznego przez Zamawiającego i ponieść wszelkie koszty z tym związane. Z wykonania robót ulegających zakryciu zostanie spisany stosowny protokół. 8) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentów odbiorowych, tj. m.in. dokumentacji powykonawczej przedstawiającej wykonane roboty na rzutach poszczególnych kondygnacji, powykonawczej dokumentacji kontrolno-pomiarowej z przedstawieniem wyników badań i pomiarów wraz ze stosownymi protokołami oraz niezbędnymi rysunkami, kosztorysów powykonawczych wraz z skompletowaniem dokumentów dopuszczających do stosowanie materiałów w budownictwie dla wszystkich zastosowanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i umowy oraz niezbędnych wymaganych przepisami badań na własny koszt. 9) Dokumenty odbiorowe winny obejmować wszystkie branże i zostać przekazane Zamawiającemu w wersji papierowej oraz elektronicznej w 2 egzemplarzach na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 4 osób zatrudnionych na pełen etat – w tym 2 osoby wykonujące roboty budowlane, 1 osoba wykonująca instalacje teletechniczne – niskoprądowe oraz 1 osoba wykonująca instalacje elektryczne posiadająca stosowne uprawnienia kwalifikacyjne SEP. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Nie złożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Szczegółowy zakres zamówienia określa SIWZ oraz umowa. Art. 93 1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej albo 2) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 3) zaproszeniu do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną