PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KONSERWACJI, NAPRAW I USUWANIA AWARII INSTALACJI ANTENOWYCH VHF

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa
 • Telefon/fax: tel. 583 214 817, , fax. 583 214 810
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  ul. Okopowa 15
  80-819 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 214 817, , fax. 583 214 810
  REGON: 19123609400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pomorska.policja.gov.pl, www.pomorska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KONSERWACJI, NAPRAW I USUWANIA AWARII INSTALACJI ANTENOWYCH VHF
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji, napraw i usuwania awarii instalacji antenowych VHF. Przedmiot postępowania nie jest objęty wykazem załącznika nr 15 do ustawy z dnia 09.09.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz.1751). Zamówienie dotyczy wykonywania każdorazowo na zlecenie konserwacji, napraw i usuwania awarii instalacji antenowych VHF w jednostkach Policji na terenie woj. pomorskiego Limitem jest budżet zamówienia oraz termin realizacji zamówienia. Wykorzystanie budżetu zamówienia zależy od liczby zleconych do wykonania napraw i konserwacji anten, zakresu robót i kosztu ich wykonania. Umowa wygasa w sposób naturalny z chwilą pełnego wykorzystania kwoty ryczałtu (wartość zamówienia) lub z chwilą upływu terminu realizacji zamówienia (36 miesięcy). Zamawiający nie rozlicza dodatkowo kosztów zakupu, kosztów dojazdu ani zakwaterowania Wykonawcy. Wykonawca musi zrealizować całość robót własnymi siłami. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz warunkami prowadzenia robót na obiektach wysokich. Terminy wykonania napraw awaryjnych liczone od daty pisemnego zgłoszenia awarii/zlecenia naprawy: Czas reakcji – 24 godziny. Przywrócenie do pracy – 72 godziny. Usunięcie awarii – 5 dni roboczych. Terminy wykonania konserwacji i modernizacji liczone od daty przyjęcia zlecenia: Wykonanie konserwacji, napraw i modernizacji – do 30 dni roboczych. Okres gwarancji – 12-24 miesiące od daty pozytywnego odbioru prac. Dokumentacja: Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu kosztorys wstępny do uzgodnienia zakresu robót z Zamawiającym, a po zakończeniu robót kosztorys powykonawczy. Po wykonaniu usługi Wykonawca sporządza opis wykonanych prac, szkic i pomiary, załącza karty katalogowe materiałów i osprzętu, Certyfikaty lub Deklaracje zgodności, Świadectwa Jakości itp. i całość w formie dokumentacji powykonawczej (3 kpl) przekazuje Zamawiającemu. Podstawą wystawienia faktury za wykonanie zamówienia jest pozytywny protokół odbioru robót oraz zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys powykonawczy. Rozliczenie robót kosztorysem powykonawczym z zastosowaniem stawki robocizny kosztorysowej i narzutów jak w ofercie, cen materiałów (w/g aktualnych cenników producenta/dystrybutora) oraz cen sprzętu (ceny średnie w/g Secocenbud). Wyceniona przez Oferenta wartość roboczogodziny brutto nie jest wartością zamówienia, lecz jest kryterium wyboru najtańszej oferty. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA OKREŚLA SIWZ ORAZ UMOWA. Art. 93 1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej albo 2) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 3) zaproszeniu do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną