remont i modernizacja budynku usługowo-magazynowego przy ul. Chmielnej 74/76 w Gdańsku w ramach projektu nr 6/10-2019/OG-FAMI pn. remont i modernizacja budynku na potrzeby obsługi obywateli państw trzecich i pracodawców ich zatrudniających ZADANIE 1 oraz ZADANIE 2 BL-I-272. 3. 2020

Pomorski Urząd Wojewódzki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-810 Gdańsk, Okopowa
 • Telefon/fax: tel. 583077304 , fax. 583077325
 • Data zamieszczenia: 2020-02-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorski Urząd Wojewódzki
  Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583077304, fax. 583077325
  REGON: 00051424200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  remont i modernizacja budynku usługowo-magazynowego przy ul. Chmielnej 74/76 w Gdańsku w ramach projektu nr 6/10-2019/OG-FAMI pn. remont i modernizacja budynku na potrzeby obsługi obywateli państw trzecich i pracodawców ich zatrudniających ZADANIE 1 oraz ZADANIE 2 BL-I-272. 3. 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i modernizacji budynku usługowo-magazynowego przy ul. Chmielnej 74/76 w Gdańsku, w celu adaptacji na funkcję biurowo-magazynową budynku administracji publicznej – ZADANIE 1 i ZADANIE 2 BL-I-272.3. 2020, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ (tj. opis zakresu prac, przedmiar, STWIOR, rysunki). Zakres prac Zadania 1. zostanie sfinansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji w ramach projektu nr 6/10-2019/OG-FAMI pn. Remont i modernizacji budynku na potrzeby obsługi obywateli państw trzecich i pracodawców ich zatrudniających” przy ul. Chmielnej 74/76 w Gdańsku dofinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Zakres prac Zadania 2. zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa. Na podstawie art. 93, ust. 1a PZP Zamawiający zastrzega że może unieważnić postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. UWAGA! PRACE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W OBIEKCIE CZYNNYM Zamawiający przewiduje WIZJĘ LOKALNĄ dnia 12 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w Gdańsku przy ul. Chmielnej 74/76 – hol na parterze przy wejściu głównym do budynku. 1. Wszędzie, gdzie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia (specyfikacje technicznego wykonania robót, przedmiar) wystąpią nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym poprzez użycie innych materiałów równoważnych ze wskazanymi parametrami - zgodnie z art. 29 ust. 1, 2 i 3 oraz i art. 30 ust.1 ustawy Pzp. 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 3. W ramach umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac między innymi zgodnie z:  wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę nr WUiA-VI.6740.896-7.2019.SA.190878 z dnia 23 października 2019 r - uprawomocniona w dniu 30 października 2019 roku - stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ.  decyzjami, postanowieniami itp. wynikającymi między innymi z przepisów Prawa budowlanego, w zakresie: a) wykonanie remontu i modernizacji budynku usługowo-magazynowego przy ul. Chmielnej 74/76 w Gdańsku, w celu adaptacji na funkcję biurowo-magazynową budynku administracji publicznej – Zadanie 1, b) przeniesienie archiwów z poziomu parteru na poziom 2 piętra wraz z dostosowaniem tych pomieszczeń oraz wykonanie remontu i modernizacji budynku usługowo-magazynowego przy ul. Chmielnej 74/76 w Gdańsku, w celu adaptacji na funkcję biurowo-magazynową budynku administracji publicznej – Zadanie 2, Ponadto w ramach umowy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania poniższych czynności: 1) dla zadania 1 i 2 zapewnienia nadzoru archeologicznego, zgodnie z:  Decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych nr ZN.5142.598.2019.MJK z dnia 31 maja 2019 roku - stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ wraz z próżniejszą zmianą - Decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN.5142.598.2019.MJK z dnia 9 października 2019 roku - uprawomocnioną w dniu 14 października 2019 roku - stanowiącą załącznik nr 9a do SIWZ. 2) dla zadania 2 przeprowadzenia badań archeologicznych na dz. nr 180/3, obr. 99 w Gdańsku przy ul. Chmielnej 74/76 pod klatką schodową nr 1 o pow. ok. 27 m2 i pod klatką schodową nr 2 o pow. ok. 94 m2; na stanowisku archeologicznym nr 20 (AZP 12-44/137) w Gdańsku zgodnie z:  Decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie prowadzenia badań archeologicznych nr ZA.5161.823.2019.EP z dnia 15 października 2019 roku - stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ,  programem badań archeologicznych - stanowiącym załącznik nr 10a do SIWZ, 3) dla zadania 1 i 2 zapewnienia ochrony dróg publicznych i wykonaniu innych prac i czynności wynikających z:  uzgodnienia nr 6320-692(2)2019-KK/ŁB-3958 z dnia16 października 2019 roku - stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ,  umowy nr GZDiZ/ZD/065/2019 z dnia 11 października 2019 roku - stanowiącej załącznik nr 11a do SIWZ, 4) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i wykonaniu innych prac i czynności wynikających z:  Postanowienia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr WZ.5595.73.5.2018.AL z dnia 23 maja 2019 r. wraz z ekspertyzą techniczną - stanowiącą załącznik nr 12 do SIWZ, 5) wykonaniu innych prac i czynności wynikających z:  Decyzji Prezydenta Miasta Gdańska nr WŚ-III.6540.51.2019.JHK z dnia 31 lipca 2019 roku wraz z projektem robót geologicznych w celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb remontu, przebudowy oraz nadbudowy nieruchomości i budynku przy ul. Chmielnej 74/76 w Gdańsku w celu zmiany sposobu użytkowania obiektu na cele biurowo-magazynowe - stanowiącą załącznik nr 13 do SIWZ,  Decyzji Prezydenta Miasta Gdańska nr WŚ-III.6541.42.2019.JHK z dnia 20 sierpnia 2019 roku wraz z dokumentacją geologiczno-inżynierską dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb remontu, przebudowy oraz nadbudowy nieruchomości i budynku przy ul. Chmielnej 74/76 w Gdańsku w celu zmiany sposobu użytkowania obiektu na cele biurowo-magazynowe - stanowiącą załącznik nr 13a do SIWZ, 6) wykonaniu innych prac i czynności wynikających z:  ekspertyzy stanu technicznego wraz z ekspertyzą mykologiczną z marca 2019 roku dla budynku magazynowo-biurowego w Gdańsku przy ul. Chmielnej 74/76 - stanowiącą załącznik nr 14 do SIWZ, 7) wykonaniu innych prac i czynności wynikających z:  inwentaryzacji architektonicznej budynku magazynowo-biurowego w Gdańsku przy ul. Chmielnej 74/76 - stanowiącą załącznik nr 15 do SIWZ, 8) w trakcie wykonywania prac na czas zawartej umowy zapewnienia ochrony fizycznej całodobowej nieruchomości – budynku i terenu wokół budynku przy ul. Chmielnej 74/76 w Gdańsku, 9) zapewnienia obsługi geodezyjnej, 10) czynnego uczestniczenia w procedurach odbiorowych objętych przedmiotem umowy, 11) dostarczenia w wyznaczonych terminach wymaganych prawem budowlanym i przepisami dokumentów, protokołów i oświadczeń niezbędnych prowadzenia robót budowlanych oraz do dokonania odbiorów, 12) przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji i obsługi zamontowanych instalacji i urządzeń, 13) dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej powykonawczej w trzech egzemplarzach oddzielnie dla zadania 1 i zadania 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ - opis zakresu prac, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót i rysunki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną