Remont i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Leczkowa 1A w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa
 • Telefon/fax: tel. 583 205 100, , fax. 583 205 105
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
  ul. Żaglowa 11
  80-560 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 205 100, , fax. 583 205 105
  REGON: 16837200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Leczkowa 1A w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Remont i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Leczkowa 1A w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu”. 2. Zakres zamówienia obejmuje 3 (trzy) zadania stanowiące 3 (trzy) przedmioty odbioru: 1) Zadanie nr 1 pn.: „Budowa drogi pożarowej, parkingu, kanalizacji deszczowej, przebudowa schodów terenowych oraz izolacja piwnic z remontem” obejmujące swoim zakresem dokończenie częściowo zrealizowanej w minionych latach drogi pożarowej, zapewnienie niezbędnej ilości miejsc parkingowych dla klientów MOPR, dostępności do posesji dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Hallera, oraz właściwego odwodnienia terenu z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym kondygnacji piwnic budynku MOPR oraz uporządkowanie terenu; 2) Zadanie nr 2 pn.: „Remont pomieszczeń III p. wraz z remontem dachu” obejmujące swoim zakresem przeprowadzenie remontu dachu oraz pomieszczeń biurowych III piętra (poddasza) dla poprawy stanu technicznego budynku oraz zapewnienia odpowiednich warunków pracy pracownikom MOPR; 3) Zadanie nr 3 pn.: „Remont pomieszczeń parteru, I i II piętra zwalnianych przez Pogotowie Opiekuńcze” obejmujące swoim zakresem remont pomieszczeń na parterze, I piętrze i II piętrze w części północnej budynku, w pomieszczeniach obecnie zajmowanych przez pogotowie opiekuńcze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną