Roboty budowlane polegające na wzmocnieniu konstrukcji dachu, wzmocnieniu konstrukcji stropu poddasza oraz zabezpieczeniu (wzmocnieniu) stropu nad piwnicą w budynku przy ul. Okopowej 19 w Gdańsku

Województwo Pomorskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Pomorskie
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-810 Gdańsk, Okopowa
 • Telefon/fax: tel. 583 261 555, , fax. (58)3268557
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Pomorskie
  Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 261 555, , fax. (58)3268557
  REGON: 19167483600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pomorskie.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na wzmocnieniu konstrukcji dachu, wzmocnieniu konstrukcji stropu poddasza oraz zabezpieczeniu (wzmocnieniu) stropu nad piwnicą w budynku przy ul. Okopowej 19 w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na wzmocnieniu konstrukcji dachu, wzmocnieniu konstrukcji stropu poddasza oraz zabezpieczeniu (wzmocnieniu) stropu nad piwnicą w budynku przy ul. Okopowej 19 w Gdańsku projektami: a. Projekt wzmocnienia konstrukcji dachu, oraz konstrukcji stropu poddasza w budynku przy ul. Okopowej 19 w Gdańsku, wraz z przedmiarem; b. Projekt zabezpieczenia (wzmocnienia) stropu nad piwnicą w budynku przy ul. Okopowej 19 w Gdańsku, wraz z przedmiarem. 2. Dokumentacja dotycząca prac budowlanych, stanowiąca załącznik do SIWZ: a. Projekt wzmocnienia konstrukcji dachu, oraz konstrukcji stropu poddasza w budynku przy ul. Okopowej 19 w Gdańsku b. Przedmiar robót wzmocnienia konstrukcji dachu, oraz konstrukcji stropu poddasza w budynku przy ul. Okopowej 19 w Gdańsku c. Projekt zabezpieczenia (wzmocnienia) stropu nad piwnicą w budynku przy ul. Okopowej 19 w Gdańsku, d. Przedmiar robót zabezpieczenia (wzmocnienia) stropu nad piwnicą w budynku przy ul. Okopowej 19 w Gdańsku, 3. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze stanowiącą załącznik dokumentacją techniczną. 4. Wykonawca jest zobowiązany do analizy rozwiązań przedstawionych w dokumentacji przetargowej, pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu robót. 5. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań poprzez wykonanie własnych analiz technologicznych dla zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń występujących w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek, w przypadku zaś zaniechania powyższego skutki z tym związane obciążać będą wyłącznie Wykonawcę. 7. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do ww. dokumentacji pod warunkiem zaproponowania lepszych rozwiązań alternatywnych, a następnie ich akceptacji przez Zamawiającego, bez zwiększenia wartości zamówienia. Dane określone w dokumentacji przetargowej uważane są za wartości docelowe, w których dopuszczalne są zmiany w ramach uzgodnień z Zamawiającym. 8. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez Zamawiającego, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 9. Realizacja robót budowlanych będzie odbywała się w sąsiedztwie czynnego obiektu. Należy uwzględnić i zapewnić możliwość funkcjonowania sąsiedniego, czynnego obiektu w trakcie wykonywania robót budowlanych. 10. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, niezależne od faktycznego rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie wszelkich ryzyk i kosztów, w tym takich, które mogą wystąpić przy budowie obiektu w budynku zbudowanym na przełomie XIX i XX w., wielokrotnie przebudowywanym. 11. Za ustalenie zakresu robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 12. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres minimum 5 lat (60 miesięcy). Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady, która wygasa po upływie 5 lat (60 miesięcy) od dnia dokonania odbioru końcowego. Przy czym Wykonawca w formularzu ofertowym wskazuje oferowany termin gwarancji i rękojmi. 13. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą okazać się konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia, ewentualne negatywne skutki braku przeprowadzenia wizji lokalnej obciążają Wykonawcę i nie będą mogły być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiający wyznacza wizję lokalną w następującym terminie: w dniu 18 lutego 2020 r. o godz.: 10:00 w Gdańsku przy ul. Okopowej 19. 14. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie. Zakres polisy określa § 16 wzoru umowy. 15. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia: Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy osób wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. Za roboty budowlane wykonywane pod nadzorem kierownika budowy rozumie się wszelkie roboty ogólnobudowlane, o których mowa w przedmiocie zamówienia wykonywane bezpośrednio przez pracowników pozostających pod nadzorem kierownika budowy: 1) Jeżeli czynności wskazane w ust. 15 pkt 1) spełniające przesłanki art. 22 § 1 Kodeksu Pracy Wykonawca będzie Wykonywał samodzielnie (jako właściciel/współwłaściciel) Zamawiający uzna to za spełnienie warunku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia. 2) Wykonawca w umowie oświadczy, iż osoba lub osoby, wykonujące wszelkie roboty ogólnobudowlane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wykonywane bezpośrednio przez pracowników pozostających pod nadzorem kierownika budowy w trakcie realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 15 pkt 1) są lub będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040). 3) Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osoby/osób, o których mowa w ust. 15 pkt 1). 4) Zamawiający informuje, iż w razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, uprawniony jest do powiadomienia właściwego inspektoratu pracy i zwrócenia się o przeprowadzenie przez niego kontroli. 5) Zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 15 pkt 1 powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji danej czynności. 6) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie sankcji z tytułu niespełnienia wymagań określonych w ust. 15 pkt 1), zostały uregulowane we wzorze umowy, stanowiącym załączniki nr 7do SIWZ. 16. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców (o ile są znane). 17. Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia, powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy traktować jako przykładowe, a Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego z tym zastrzeżeniem, iż zaproponowane rozwiązania równoważne muszą spełniać co najmniej założenia projektowe. 18. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim. 19. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie. Zakres polisy określa § 16 wzoru umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną