SUKCESYWNA DOSTAWA WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ DRUKUJĄCO-KOPIUJĄCYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Uniwersytet Gdański ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Gdański
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego
 • Telefon/fax: tel. 58 523 23 20, , fax. 58 523 31 10
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Gdański
  ul. Bażyńskiego 8
  80-309 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 523 23 20, , fax. 58 523 31 10
  REGON: 000001330
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNA DOSTAWA WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ DRUKUJĄCO-KOPIUJĄCYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30121100-4 (fotokopiarki), 30125120-8 (toner do fotokopiarek). 2.Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa wielofunkcyjnych urządzeń drukująco-kopiujących zwanych dalej „urządzeniami” oraz sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych zwanych dalej „materiałami” dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa formularz przedmiotowo- cenowy - załącznik nr 1a do SIWZ. 4.Miejscem dostawy będą dedykowane punkty obsługi kancelaryjnej jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego według załącznika nr 8 do SIWZ. W związku z tym przy wycenie oferty Wykonawca powinien wziąć pod uwagę strukturę organizacyjną Uniwersytetu Gdańskiego dostępną na stronie www.ug.edu.pl. 5.Zamówienie obejmuje m.in.: 1)sukcesywną dostawę urządzeń i materiałów w terminach określonych w rozdziale IV SIWZ, 2)koszty przewozu i wniesienia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w pkt 4. 6.Zamawiający wymaga gwarancji producenta na urządzenia nie krótszej niż 12 miesięcy, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji z uwzględnieniem zapisów w rozdziale XIV. Termin ten jest jednym z kryteriów oceny ofert. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji zawarte są w § 7 projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ. 7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamówienia (w ramach prawa opcji) poprzez rezygnację maksymalnie z 20% wartości brutto zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego. Przewidziana w niniejszym punkcie rezygnacja (opcja) spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej ceny zamówienia. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy. 8.Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych i zagranicznych oraz krajowych. Zamawiający podaje w załączniku nr 9 do SIWZ wykaz projektów obecnie realizowanych na Uniwersytecie Gdańskim. W trakcie trwania umowy mogą obowiązywać również nowe projekty. 9.W przypadku zamówień, opłacanych z projektów unijnych i zagranicznych oraz krajowych. wymienionych w załączniku nr 9 do SIWZ, lub innych projektów pozyskanych przez Zamawiającego po dacie podpisania niniejszej umowy, wymóg obowiązków promocyjnych spoczywa na jednostce organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego dokonującej zamówienia. 10.Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż Wykonawcy zapewnią, iż oferowany sprzęt spełnia normy nie gorsze od opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SIWZ. Zamawiający uzna za równoważne takie normy, które będą sporządzone przez niezależny podmiot obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności oraz uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanych powyżej normach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy w zakresie norm spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30121100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną