Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Zamawiającego

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki
 • Telefon/fax: tel. 583 491 248 , fax. 58 3492074, 3461178
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
  ul. Dębinki 7
  80-952 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 491 248, fax. 58 3492074, 3461178
  REGON: 28864000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uck.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Zamawiającego w asortymencie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 4 do SIWZ. 2. Oferowany asortyment musi spełniać wymagania bezwzględne określone w załączniku nr 4 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań bezwzględnych określonych w załączniku nr 4 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty. 3. Zamawiający informuje, iż ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia, określone w załączniku nr 4 do SIWZ, są wartościami szacunkowymi, służącymi do prawidłowego skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Ilości zamawianego asortymentu, w ramach realizacji umowy może ulec zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 4. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do Działu Zaopatrzenia Medycznego, ul. Dębinki 7. 5. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówień częściowych. Maksymalny termin dostawy wynosi 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141642-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną