Sukcesywne wykonywanie usług pralniczych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-233 Gdańsk, Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 583 472 400 , fax. 583 472 913
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska
  Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 472 400, fax. 583 472 913
  REGON: 16200000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.pg.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne wykonywanie usług pralniczych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie usług pralniczych wraz z transportem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej obejmujące: 1) pranie wodne lub czyszczenie chemiczne, 2) suszenie, 3) krochmalenie, 4) maglowanie-prasowanie, fasonowanie, naprawę uszkodzonej w wyniku procesu prania pościeli (zszywanie) W ramach świadczonych usług Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia transportu brudnego asortymentu przeznaczonego do prania oraz do dostarczenia czystego asortymentu po praniu. 2. Kod CPV 98.31.00.00-9. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. 1) Część I Wykonywanie usług pralniczych wraz z transportem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej zlokalizowanych w Gdańsku:  - pranie wodne z krochmaleniem (z wyjątkiem ręczników), maglowaniem i naprawą uszkodzonej podczas prania pościeli (zszywanie)  - pranie wodne z prasowaniem i fasonowaniem  - czyszczenie chemiczne z prasowaniem i fasonowaniem. 2) Część II Wykonywanie usług pralniczych wraz z transportem dla Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej w Czarlinie:  - pranie wodne z krochmaleniem (z wyjątkiem ręczników), maglowaniem i naprawą uszkodzonej podczas prania pościeli (zszywanie)  - pranie wodne z prasowaniem i fasonowaniem  - czyszczenie chemiczne z prasowaniem i fasonowaniem. 3) Część III Wykonywanie usług pralniczych wraz z transportem dla Ośrodka Doświadczalnego Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej w Iławie  - pranie wodne z krochmaleniem, maglowaniem i naprawą uszkodzonej podczas prania pościeli (zszywanie) 4. Szczegółowy opis oraz ilości przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części określają formularze rzeczowo-cenowe stanowiące załączniki nr 2a-2c do SIWZ. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, tj. w ilościach wykazanych w formularzach rzeczowo-cenowych. Wykonawca nie może żądać odszkodowania z tego tytułu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną