Usunięcie samosiewów brzozy i sosny z torfowisk w rezerwacie przyrody „Piecki.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-748 Gdańsk, Chmielna
 • Telefon/fax: tel. 58 683 68 00 , fax. 58 683 68 03
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
  Chmielna 54/57
  80-748 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 683 68 00, fax. 58 683 68 03
  REGON: 22070075000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gdansk.rdos.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usunięcie samosiewów brzozy i sosny z torfowisk w rezerwacie przyrody „Piecki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Usunięcie samosiewów brzozy i sosny z torfowisk w rezerwacie przyrody „Piecki. 2.Rezerwat „Piecki” położony jest w powiecie chojnickim, w gminie Brusy, około 10 km na W od Brus i 2,5 km na SE od miejscowości Laska. Rezerwat zlokalizowany jest na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Przymuszewo. 3.Zamówienie obejmuje wycięcie nalotów drzew (głównie brzozy i sosny) z powierzchni torfowiska z trzech płatów (robocze oznaczenie: powierzchnie 1, 2, 3) o łącznej powierzchni 1,93 ha, wraz z zebraniem i usunięciem biomasy poza rezerwat i zutylizowaniem jej we własnym zakresie (1-2 letnie samosiewy brzozy należy wyrywać i pozostawiać w miejscu wyrwania). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną