Świadczenie usług publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” dla RDOŚ w Gdańsku

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-748 Gdańsk, Chmielna
 • Telefon/fax: tel. 58 683 68 00 , fax. 58 683 68 03
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
  Chmielna 54/57
  80-748 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 683 68 00, fax. 58 683 68 03
  REGON: 22070075000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gdansk.rdos.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” dla RDOŚ w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi zamieszczenia w prasie w zasięgu województwa pomorskiego informacji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o sporządzeniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Jezioro Księże w Lipuszu PLH220104, Wejherowo PLH220084, Wielki Klincz PLH220083, Kaszubskie Klify PLH220072. 2. Zamówienie obejmuje jednorazową publikację w/w obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w prasie codziennej, w postaci drukowanej w zasięgu województwa pomorskiego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79970000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną