WIELKOPOWIERZCHNIOWY REMONT ELEMENTÓW NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 55 W MSC. MARTĄG NA ODCINKU ADMINISTROWANYM PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU REJON W TCZEWIE

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-354 Gdańsk, ul. Subisława
 • Telefon/fax: tel. 585 112 400 , fax. 585 112 405
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
  ul. Subisława 5
  80-354 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 585 112 400, fax. 585 112 405
  REGON: 17511575000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WIELKOPOWIERZCHNIOWY REMONT ELEMENTÓW NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 55 W MSC. MARTĄG NA ODCINKU ADMINISTROWANYM PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU REJON W TCZEWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje remont nawierzchni nakładką bitumiczną przy użyciu betonu asfaltowego drogi krajowej nr 55 w msc. Martąg na odcinku od km 13+970 do km 15+850, na łącznej planowanej powierzchni 13 876,00 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną