Wsparcie dla dzieci cudzoziemskich w postaci zatrudnienia asystentów języka ukraińskiego do szkół na terenie województwa pomorskiego BL-I.272.29.2019

Pomorski Urząd Wojewódzki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-810 Gdańsk, Okopowa
 • Telefon/fax: tel. 583077304 , fax. 583077325
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorski Urząd Wojewódzki
  Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583077304, fax. 583077325
  REGON: 00051424200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wsparcie dla dzieci cudzoziemskich w postaci zatrudnienia asystentów języka ukraińskiego do szkół na terenie województwa pomorskiego BL-I.272.29.2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia dla dzieci cudzoziemskich w postaci zatrudnienia asystentów języka ukraińskiego do szkół na terenie województwa pomorskiego, zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. Wszędzie, gdzie w opisie przedmiot zamówienia wystąpią nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane poprzez użycie innych materiałów równoważnych ze wskazanymi parametrami - zgodnie z art. 29 ust. 1,2 i 3 oraz i art. 30 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. Niniejsze postępowanie dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej na podstawie art. 138g ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną