Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu oddziałów 19 C/2, D przystosowując pawilon 19 do przepisów Ministra Zdrowia .

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-282 Gdańsk, ul. Srebrniki
 • Telefon/fax: tel. 58 52 47 500 , fax. 585 247 520
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
  ul. Srebrniki 17
  80-282 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 52 47 500, fax. 585 247 520
  REGON: 29346200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsp-bilikiewicz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu oddziałów 19 C/2, D przystosowując pawilon 19 do przepisów Ministra Zdrowia .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest; 1) wykonanie pełnozakresowej, pełnobranżowej, kompletnej dokumentacji wykonawczej remontu pomieszczeń pawilonu 19 mieszczących się w oddziałach 19 C/2, D, na którą to dokumentację składa się: a) dokumentacja budowlano – wykonawcza oraz wykonanie aranżacji wnętrz z wyposażeniem technologiczno – meblowym; b) dokumentacja powykonawcza. 2) wykonanie robót budowlanych szczegółowo opisanych w: a) Programie Funkcjonalno – użytkowym ( PFU) robót projektowo budowlanych do budynku nr 19 na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku przy ulicy Srebrniki 11 w zakresie oddziałów 19 C/2, 19 D - Załączniki SP07 poziom C2, poziom D b) wskazaniach i wytycznych Zamawiającego. c) w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę pełnozakresową, pełnobranżową, kompletną dokumentację projektową, określoną w pkt 1). 3) Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania objętego dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę. 4) Z przedstawionego wyżej przedmiotu zamówienia w 2019 r należy wykonać i rozliczyć / część I /: 4)1) pełnozakresową, pełnobranżową, kompletną dokumentację budowlano - wykonawczą remontu pomieszczeń pawilonu 19 mieszczących się w oddziale 19 C/2, na którą to dokumentację składa się: a) dokumentacja budowlano – wykonawcza b) dokumentacja powykonawczą oddziału 19 C/2 4)2) wykonanie robót budowlanych szczegółowo opisanych w: a) Programie Funkcjonalno – użytkowym ( PFU) robót projektowo budowlanych w pawilonie nr 19 na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku przy ul. Srebrniki 11 w zakresie oddziału 19 C/2. – Załącznik SPO7 poziom C2, b) wskazaniach i wytycznych Zamawiającego - Załącznik nr 9 (w wersji elektronicznej opisanej „Ad 1”) c) w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę pełnozakresową, pełnobranżową, kompletną dokumentację projektową, określoną w pkt 1 i 4) 1). 4)3) Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania objętego dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę w zakresie oddziału 19 C/2. 5) Z przedstawionego wyżej przedmiotu zamówienia w 2020 r należy wykonać i rozliczyć / część II / : 5)1) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz wykonanie dokumentacji aranżacji wnętrz oddziału 19D. 5)2) wykonanie dokumentacji powykonawczej oddziału 19D. 5)3) wykonanie robót budowlanych szczegółowo opisanych w a) Programie Funkcjonalno – użytkowym ( PFU) robót projektowo budowlanych do budynku nr 19 na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku przy ul. Srebrniki 11 w zakresie Oddziału 19D – Załącznik SPZO7 poziom D b) wskazaniach i wytycznych Zamawiającego - Załącznik (w wersji elektronicznej opisanej „Ad 1”) c) w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę pełnozakresową, pełnobranżową, kompletną dokumentację projektową, określoną w pkt 1); 5)1) 5)4) Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania objętego dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę. Ponadto szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa Projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ; Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na wykonanie robót objętych przedmiotem umowy był zaoferowany przez Wykonawcę, jednakże nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy od daty podpisania Protokołu końcowego bez uwag i usterek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną