Wykonanie dokumentacji technicznej zastawek i zasypań w obszarach Natura 2000 Jeziorka Chośnickie PLH220012, Torfowisko Pobłockie PLH220042 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-748 Gdańsk, Chmielna
 • Telefon/fax: tel. 58 683 68 00 , fax. 58 683 68 03
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
  Chmielna 54/57
  80-748 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 683 68 00, fax. 58 683 68 03
  REGON: 22070075000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gdansk.rdos.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji technicznej zastawek i zasypań w obszarach Natura 2000 Jeziorka Chośnickie PLH220012, Torfowisko Pobłockie PLH220042 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy 8 zastawek, przebudowy 10 zastawek, naprawy 1 zastawki i odcinkowego zasypania 3 rowów melioracyjnych (w tym jednego rowu w 3 miejscach) w obszarze Natura 2000 Jeziorka Chośnickie PLH220012 wraz z przekazaniem praw autorskich i pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskanie wszystkich decyzji, pozwoleń i zgłoszeń niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych. Planowane zastawki i zasypania rowów będą zlokalizowane w województwie pomorskim, powiecie bytowskim, gminie Parchowo, w Nadleśnictwie Lipusz, Leśnictwie Bawernica. Orientacyjna lokalizacja zastawek i zasypań została przedstawiona na mapie w załączniku nr 1A.1. 2) Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy 19 przegród drewniano-ziemnych w obszarze Natura 2000 Torfowisko Pobłockie PLH220042 wraz z przekazaniem praw autorskich i pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskanie wszystkich decyzji, pozwoleń i zgłoszeń niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych. Planowane przegrody będą zlokalizowane w województwie pomorskim, powiecie słupskim, gminie Damnica, w Nadleśnictwie Damnica, Leśnictwie Wolinia. Orientacyjna lokalizacja przegród została przedstawiona na mapie w załączniku nr 1B.1. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A – do części I oraz załącznik nr 1B – do części II.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71351920-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną