Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Białej 4 lok. 6 i ul. Chrobrego 1 lok. 17 w Gdańsku.

Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-254 Gdańsk, Partyzantów
 • Telefon/fax: tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , fax. 583 458 235
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
  Partyzantów 74
  80-254 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , fax. 583 458 235
  REGON: 19281776900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieruchomoscigda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowy Zakład Budżetowy- zarządzanie nieruchomościami

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Białej 4 lok. 6 i ul. Chrobrego 1 lok. 17 w Gdańsku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Białej 4 lok. 6 i ul. Chrobrego 1 lok. 17 w Gdańsku. 2. Zakres robót obejmuje między innymi: a) roboty ogólnobudowlane tj. ­ roboty rozbiórkowe, ­ roboty tynkarskie, ­ roboty posadzkarskie, ­ wykonanie ścianek działowych, ­ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i podłóg, ­ wykonanie posadzek, ­ roboty malarskie, ­ montaż stolarki okiennej, ­ montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, b) roboty sanitarne tj. - wymiana/remont instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej wraz z montażem urządzeń, ­ wykonanie instalacji gazowej, ­ wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ­ wykonanie kanału wentylacyjnego i odprowadzania spalin, roboty elektryczne tj. ­ wymiana/remont instalacji elektrycznej, c) wykonanie ekspertyzy kominiarskiej dla każdego wyremontowanego mieszkania po zakończeniu prac, d) wykonanie szkicu inwentaryzacyjnego dla każdego wyremontowanego mieszkania. e) ogrzanie i osuszenie lokalu podczas wykonywania prac remontowych. Szczegółowy zakres robót dla poszczególnych lokali mieszkalnych określony jest w projektach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach. Uwaga Minimalne parametry techniczne stolarki okiennej i drzwiowej z drewna oraz stolarki okiennej z PCV określone są w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w części VII punkt 2.4 i 2.4.1. pt. „Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Stolarka drzwiowa i okienna”- załącznik nr 19 do SIWZ. Stolarka drzwiowa winna spełniać minimalne warunki określone w obowiązujących polskich przepisach. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 3.1. Biała 4 lok. 6 1. Projekt budowlany. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu i centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 6 na I piętrze w budynku mieszkalnym nr 4. Gdańsk Wrzeszcz, ul. Biała 4/6, działka nr 530, obręb 0042 – załącznik nr 1 do siwz. • Rysunek nr 01 – sytuacja – załącznik nr 1.1 do siwz, • Rysunek nr 02 – rzut mieszkania inwentaryzacja – załącznik nr 1.2 do siwz, • Rysunek nr 03 – rzut mieszkania instalacja gazu– załącznik nr 1.3 do siwz, • Rysunek nr 04 – aksonometria gazu – załącznik nr 1.4 do siwz, • Rysunek nr 05 – rzut mieszkania instalacja c.o. – załącznik nr 1.5 do siwz, 2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu i centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 6 na I piętrze w budynku mieszkalnym nr 4. Gdańsk Wrzeszcz ul. Biała 4/6, działka nr 530, obręb 0042 – załącznik nr 2 do siwz. 3. Przedmiar - remont lokalu mieszkalnego, Gdańsk ul. Biała 4/6 – załącznik nr 3 do siwz. 4. Przedmiar - remont instalacji wod-kan, Biała 4/6 – załącznik nr 4 do siwz. 5. Przedmiar robót – przebudowa wewnętrznej instalacji gazu i centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 6 na I piętrze w budynku mieszkalnym nr 4. Gdańsk Wrzeszcz, ul. Biała 4/6, działka nr 530, obręb 0042 – załącznik nr 5 do siwz. 6. Przedmiar - wymiana instalacji elektrycznej, ul. Biała 4/6– załącznik nr 6 do siwz. 3.2. Chrobrego 1 lok. 17 1. Projekt budowlany. Remont i przebudowa mieszkania nr 17 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chrobrego 1 w Gdańsku. Dz. nr 677 i 678, obręb 043 – załącznik nr 7 do siwz. • Rysunek nr A-1 – usytuowanie w terenie – załącznik nr 7.1 do siwz, • Rysunek nr A-2 – rzut poziomy – inwentaryzacja, prace rozbiórkowe i demontażowe – załącznik nr 7.2, • Rysunek nr A-3 – rzut poziomy – stan projektowany–załącznik nr 7.3 do siwz, • Rysunek nr A-4 – przekroje pionowe A-A oraz A’-A’ – załącznik nr 7.4 do siwz, • Rysunek nr A-5 – widoki (fragmentu) elewacji – stan istniejący oraz stan projektowany – załącznik nr 7.5 do siwz, • Rysunek nr A-6 – remont podłogi – załącznik nr 7.6 do siwz, • Rysunek nr A-7 – zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej – załącznik nr 7.7 do siwz, 2. Projekt budowlany. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - Gdańsk ul. Chrobrego 1, działka nr 677 i 678, obręb 0043. Instalacje sanitarne – załącznik nr 8 do siwz. • Rysunek nr 1 – rzut parteru (fragment) instalacja gazowa dla lokalu nr 17 – załącznik nr 8.1 do siwz, • Rysunek nr 2 – schemat instalacji gazowej- lokal nr 17 – załącznik nr 8.2 do siwz, • Rysunek nr 3 – rzut parteru (fragment) instalacja wod-kan dla lokalu nr 17 –załącznik nr 8.3 do siwz, • Rysunek nr 4 – rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej – załącznik nr 8.4 do siwz, • Rysunek nr 5 – schemat instalacji wodociągowej – załącznik nr 8.5 do siwz, • Rysunek nr 6 – rzut parteru (fragment) instalacja ogrzewania dla lokalu nr 17 – załącznik nr 8.6 do siwz, • Rysunek nr 7 – schemat instalacji ogrzewania– załącznik nr 8.7 do siwz, 3. Projekt budowlany. Remont i przebudowa mieszkania nr 17 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chrobrego 1 w Gdańsku. Dz. nr 677 i 678, obręb 043. Branża elektryczna – załącznik nr 9 do siwz. • Rysunek nr E-1 – plan instalacji elektrycznej mieszkania nr 17 – załącznik nr 9.1 do siwz, • Rysunek nr E-2 – oznaczenia, symbole rysunkowe i opisy – załącznik nr 9.2 do siwz, • Rysunek nr E-3 – Schemat proj. tablicy mieszkaniowej –załącznik nr 9.3 do siwz, 4. Projekt wykonawczy. Remont i przebudowa mieszkania nr 17 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chrobrego 1 w Gdańsku. Dz. nr 677 i 678, obręb 043 – załącznik nr 10 do siwz. • Rysunek nr A-1 – usytuowanie w terenie – załącznik nr 10.1 do siwz, • Rysunek nr A-2 – rzut poziomy – inwentaryzacja, prace rozbiórkowe i demontażowe – załącznik nr 10.2 do siwz, • Rysunek nr A-3 – rzut poziomy – stan projektowany – załącznik nr 10.3 do siwz, • Rysunek nr A-4 – przekroje pionowe A-A oraz A’-A’ – załącznik nr 10.4 do siwz, • Rysunek nr A-5 – widoki (fragmentu) elewacji – stan istniejący oraz stan projektowany – załącznik nr 10.5 do siwz, • Rysunek nr A-6 – remont podłogi – załącznik nr 10.6 do siwz, • Rysunek nr A-7 – zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej – załącznik nr 10.7 do siwz, 5. Projekt wykonawczy. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - Gdańsk ul. Chrobrego 1, działka nr 677 i 678, obręb 0043 Instalacje sanitarne – załącznik nr 11 do siwz. • Rysunek nr 1 – rzut parteru (fragment) instalacja gazowa dla lokalu nr 17 – załącznik nr 11.1 do siwz, • Rysunek nr 2 – schemat instalacji gazowej- lokal nr 17 – załącznik nr 11.2 do siwz, • Rysunek nr 3 – rzut parteru (fragment) instalacja wod-kan dla lokalu nr 17 –załącznik nr 11.3 do siwz, • Rysunek nr 4 – rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej – załącznik nr 11.4 do siwz, • Rysunek nr 5 – schemat instalacji wodociągowej – załącznik nr 11.5 do siwz, • Rysunek nr 6 – rzut parteru (fragment) instalacja ogrzewania dla lokalu nr 17 – załącznik nr 11.6 do siwz, • Rysunek nr 7 – schemat instalacji ogrzewania– załącznik nr 11.7 do siwz, 6. Projekt wykonawczy. Remont i przebudowa mieszkania nr 17 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chrobrego 1 w Gdańsku. Dz. nr 677 i 678, obręb 043. Branża elektryczna – załącznik nr 12 do siwz, • Rysunek nr E-1 – plan instalacji elektrycznej mieszkania nr 17 – załącznik nr 12.1 do siwz, • Rysunek nr E-2 – oznaczenia, symbole rysunkowe i opisy – załącznik nr 12.2 do siwz, • Rysunek nr E-3 – Schemat proj. tablicy mieszkaniowej –załącznik nr 12.3 do siwz, 7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Remont i przebudowa mieszkania nr 17 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chrobrego 1 w Gdańsku. Dz. nr 677 i 678, obręb 043 – załącznik nr 13 do siwz. 8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Remont lokalu mieszkalnego nr 17 w Gdańsku przy ul. Chrobrego 1. Roboty instalacyjne – załącznik nr 14 do siwz. 9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Remont i przebudowa mieszkania nr 17 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chrobrego 1 w Gdańsku. Branża elektryczna. Dz. nr 677 i 678, obręb 043 – załącznik nr 15 do siwz. 10. Przedmiar robót - remont i przebudowa mieszkania nr 17, Gdańsk ul. Chrobrego 1 – załącznik nr 16 do siwz. 11. Przedmiar robót - budowa instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej i ogrzewania mieszkaniowego, Gdańsk ul. Chrobrego 1 lokal 17. Instalacje sanitarne – załącznik nr 17 do siwz. 12. Przedmiar - remont mieszkania nr 17 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chrobrego 1 w Gdańsku. Branża elektryczna – załącznik nr 18 do siwz. 3.4. Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 19 do siwz. 3.5. Szczegółowe specyfikacje techniczne. Instalacja wodociągowa. Instalacja kanalizacyjna - załącznik nr 20 do siwz. 3.6. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalacje wewnętrzne C.O. - załącznik nr 21 do siwz. 3.7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty instalacyjne gazowe - załącznik nr 22 do siwz. 3.8. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych. Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych. Roboty w zakresie montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej - załącznik nr 23 do siwz. 4. Zgodnie z art. 649 k.c. w razie wątpliwości poczytuje się, iż Wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy. W takim przypadku wyznacznikiem zakresu robót budowlanych, które ma wykonać Wykonawca jest projekt budowlany, a nie przedmiar robót budowlanych lub specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 5. Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. 6. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów należy je rozumieć, jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne materiały, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć, jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna i system referencji technicznej, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 7. Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. robót budowlanych, takich jak: tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie instalacji sanitarnych, gazowych, elektrycznych i wentylacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych robót (czynności) zatrudniać na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności. Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną