Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Kochanowskiego 20A w Gdańsku.

Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-254 Gdańsk, Partyzantów
 • Telefon/fax: tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , fax. 583 458 235
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
  Partyzantów 74
  80-254 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , fax. 583 458 235
  REGON: 19281776900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieruchomoscigda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowy Zakład Budżetowy- zarządzanie nieruchomościami

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Kochanowskiego 20A w Gdańsku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Kochanowskiego 20A w Gdańsku. 2. Zakres robót obejmuje między innymi: a) roboty ogólnobudowlane tj. ­ roboty rozbiórkowe ( w tym piece kaflowe), ­ roboty demontażowe, ­ odgrzybienie elementów drewnianych, ­ roboty tynkarskie, ­ roboty murarskie, ­ roboty posadzkarskie, ­ wykonanie ścianek działowych, ­ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i podłóg, ­ wykonanie posadzek, ­ montaż stolarki okiennej, ­ montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, b) roboty sanitarne tj. ­ wymiana/remont instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, ­ remont instalacji gazowej, ­ montaż kratek wentylacyjnych, ­ montaż wkładu kominowego, ­ wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników, c) roboty elektryczne tj. ­ wymiana/remont instalacji elektrycznej, d) wykonanie ekspertyzy kominiarskiej dla wyremontowanego mieszkania po zakończeniu prac, e) wykonanie szkicu inwentaryzacyjnego dla wyremontowanego mieszkania. f) ogrzanie i osuszenie lokalu podczas wykonywania prac remontowych. Szczegółowy zakres robót dla poszczególnych lokali mieszkalnych określony jest w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach. Uwaga ! Minimalne parametry techniczne stolarki okiennej i drzwiowej z drewna oraz stolarki okiennej z PCV określone są w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w części VII punkt 2.4 i 2.4.1. pt. „Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Stolarka drzwiowa i okienna”- załącznik nr 1 do SIWZ. Stolarka drzwiowa winna spełniać minimalne warunki określone w obowiązujących polskich przepisach. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 1). Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 1 do SIWZ. 2). Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych - załącznik nr 2 do SIWZ. 3). Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych - załącznik nr 3 do SIWZ. 4). Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty instalacyjne gazowe - załącznik nr 4 do SIWZ. 5). Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalowanie centralnego ogrzewania wodnego - załącznik nr 5 do SIWZ. 6). Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych. Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych. Roboty w zakresie montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej - załącznik nr 6 do SIWZ. 7). Przedmiar - remont lokalu mieszkalnego, Gdańsk ul. Kochanowskiego 20A m 3 BOM-8. Branża ogólnobudowlana – załącznik nr 7 do SIWZ. 8). Przedmiar - remont lokalu mieszkalnego, Gdańsk ul. Kochanowskiego 20A m 3 BOM-8. Branża sanitarna – załącznik nr 8 do SIWZ. 9). Przedmiar - remont lokalu mieszkalnego, Gdańsk ul. Kochanowskiego 20A m 3 BOM-8. Branża elektryczna – załącznik nr 9 do SIWZ. 4. Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. 5. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów należy je rozumieć, jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne materiały, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć, jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna i system referencji technicznej, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 6. Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. robót budowlanych, takich jak: tynkarskie, murarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie instalacji sanitarnych, gazowych, elektrycznych i wentylacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych robót (czynności) zatrudniać na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności. Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną