wykonanie robót budowlanych lokalu mieszkalnego przy ul. Sokolej 22C m 1 w Gdańsku.

Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-254 Gdańsk, Partyzantów
 • Telefon/fax: tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , fax. 583 458 235
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
  Partyzantów 74
  80-254 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , fax. 583 458 235
  REGON: 19281776900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieruchomoscigda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowy Zakład Budżetowy - Zarządzanie Nieruchomościami

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie robót budowlanych lokalu mieszkalnego przy ul. Sokolej 22C m 1 w Gdańsku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych lokalu mieszkalnego przy ul. Sokolej 22C m 1 w Gdańsku. 2. Zakres robót obejmuje między innymi: a) roboty ogólnobudowlane, tj. roboty rozbiórkowe, roboty tynkarskie, roboty murarskie, roboty malarskie; b)roboty izolacyjne, tj. izolacja przeciwwilgociowa, izolacja cieplna; c)roboty elewacyjne; d)roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania, tj. wykonanie opaski betonowej przy budynku; e)wykonanie wentylacji; f)roboty sanitarne, tj. wymiana/ remont instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej wraz z montażem urządzeń; g) roboty ciesielskie, tj. rozbiórka, wymiana lub wzmocnienie elementów konstrukcyjnych dachu; h)roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne, tj. demontaż i montaż rury spustowej, uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienniki; i) wykonanie ekspertyzy kominiarskiej po zakończeniu prac; j) wykonanie szkicu inwentaryzacyjnego wyremontowanego mieszkania; k) ogrzanie i osuszenie lokalu podczas wykonywania prac remontowych. Szczegółowy zakres robót określony jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarze. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: a)Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 1 do SIWZ. b)Przedmiar robót budowlanych, Gdańsk, ul. Sokola 22Cm1 - załącznik nr 2 do SIWZ. 4.Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. 5. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów należy je rozumieć, jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne materiały, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć, jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna i system referencji technicznej, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 6.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. robót budowlanych, takich jak: izolacyjne, elewacyjne, wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych, instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych w pełnym wymiarze etatu. Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych robót (czynności) zatrudniać na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności. Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną