Wykonanie robót rozbiórkowych budynków przy ul. Kolonia Jordana 53, Kolonia Ochota 54 oraz Kolonia Zręby 71 w Gdańsku oraz uporządkowanie terenu po rozbiórce.

Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-254 Gdańsk, Partyzantów
 • Telefon/fax: tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , fax. 583 458 235
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
  Partyzantów 74
  80-254 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , fax. 583 458 235
  REGON: 19281776900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieruchomoscigda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorzadowy Zakład Budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót rozbiórkowych budynków przy ul. Kolonia Jordana 53, Kolonia Ochota 54 oraz Kolonia Zręby 71 w Gdańsku oraz uporządkowanie terenu po rozbiórce.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót rozbiórkowych budynków będących własnością Gminy Gdańsk zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości oraz uporządkowanie terenu po rozbiórce – ul. Kolonia Jordana 53, Kolonia Ochota 54 oraz Kolonia Zręby 71 w Gdańsku, obejmujących: a) Rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Kolonia Jordana 53, zlokalizowanego na działce nr 436, obręb 067. Budynek wolnostojący, niepodpiwniczony. Dach drewniany, kryty papą. Ściany działowe i zewnętrzne drewniane. Ściany zewnętrzne drewniane i murowane. Brak dojazdu. Powierzchnia zabudowy: 44,00 m2 Kubatura: 136,00 m3 b) Rozbiórkę dwóch komórek gospodarczych przy ul. Kolonia Jordana 53, zlokalizowanych na działce nr 435, obręb 067. Dach drewniany kryty papą. Ściany zewnętrzne murowane i drewniane. Brak dojazdu. Komórka nr 1 Kubatura: 25,00 m3 Komórka nr 1 Kubatura: 62,40 m3 c) Rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Kolonia Ochota 54 w Gdańsku, zlokalizowanego na działce nr 470, obręb 064. Brak dojazdu dla koparki oraz samochodu. Budynek wolnostojący, parterowy, częściowo podpiwniczony. Dach drewniany kryty papą. Ściany zewnętrzne drewniane, otynkowane. Powierzchnia zabudowy: 121,00 m2 Kubatura: 653,40 m3 d) Rozbiórkę trzech komórek gospodarczych przy ul. Kolonia Ochota 54 w Gdańsku, zlokalizowanych na działce nr 470, obręb 064. Brak dojazdu dla koparki oraz samochodu. Dach drewniany kryty papą. Ściany zewnętrzne drewniane. Komórka nr 1 Kubatura: 180,00 m3 Komórka nr 2 Kubatura: 41,60 m3 Komórka nr 3 Kubatura: 17,90 m3 e) Rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Kolonia Zręby 71 w Gdańsku, działka nr 811, obręb 064. Budynek wolnostojący, parterowy, częściowo podpiwniczony, usytuowany na skarpie. Dach o konstrukcji drewnianej kryty papą. Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy ocynkowanej. Komin murowany z cegły. Na posesji znajduje się komórka gospodarcza o konstrukcji żelbetowej oraz betonowe schody. Należy trwale zamurować wejście do komórki. Schody prowadzące do posesji zostawić. Powierzchnia zabudowy: 90,00 m2 Kubatura: 179,00 m3 Szambo: 7,50 m3 oraz f) Wywóz śmieci i odpadów po wyprowadzce lokatorów oraz odpadów wielkogabarytowych (meble, sprzęt gospodarstwa domowego, butelki, puszki, materace itp.) nieobejmujących gruzu oraz innych odpadów powstających w wyniku rozbiórek. g) Wykonanie kompletu dokumentacji geodezyjno-kartograficznej zawierającej dane umożliwiające wprowadzenie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ( Dz. U. Nr 25 poz. 133). 2. Zakres robót obejmuje: - prace przygotowawcze, - rozbiórkę konstrukcji dachu, - rozbiórkę pokrycia dachów z papy, - rozbiórkę konstrukcji drewnianej i murowanej budynku, - rozbiórkę ścian, - rozbiórkę stropów, - rozbiórkę podłóg i posadzek, - rozbiórkę kominów, - rozbiórkę ścian piwnicznych - rozbiórkę komórek, - likwidacja szamba, - zasypanie wykopów pospółką i zagęszczenie, - wywóz gruzu i innych odpadów np. papa, śmieci, w tym znajdujących się w rozbieranych obiektach, - uporządkowanie terenu po rozbiórce, - wykonanie kompletu dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 3.1. ul. Kolonia Jordana 53 a) Decyzja o pozwolenie na rozbiórkę, plan, zdjęcia, opis- załącznik nr 1 do SIWZ, b) Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia w czasie wykonywania rozbiórki budynku mieszkalnego i 2 komórek gospodarczych oraz zakres i sposób prowadzenia robót rozbiórkowych przy ul. Kolonia Jordana 53; działki nr 436 i 435 obręb 0067 w Gdańsku – załącznik nr 1.1 do SIWZ. c) Przedmiar robót. Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz komórek gospodarczych. Gdańsk, ul. Kolonia Jordana 53 – załącznik nr 1.2 do SIWZ (charakter informacyjny). 3.2. ul. Kolonia Ochota 54 a) Decyzja o pozwolenie na rozbiórkę, plan, zdjęcia, opis- załącznik nr 2 do SIWZ, b) Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia w czasie wykonywania rozbiórki budynku mieszkalnego, komórek gospodarczych oraz zakres i sposób prowadzenia robót rozbiórkowych przy ul. Kolonia Ochota 54 na działce nr 470 obręb 0067 w Gdańsku – załącznik nr 2.1 do SIWZ. c) Przedmiar robót. Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz komórek gospodarczych. Gdańsk, ul. Kolonia Ochota 54 – załącznik nr 2.2 do SIWZ (charakter informacyjny). 3.3. ul. Kolonia Zręby 71 a) Decyzja o pozwolenie na rozbiórkę, plan, zdjęcia, opis- załącznik nr 3 do SIWZ, b) Notatka służbowa- załącznik nr 3.1 do SIWZ, c) Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia w czasie wykonywania rozbiórki budynku mieszkalnego oraz komórki gospodarczej oraz zakres i sposób prowadzenia robót rozbiórkowych przy ul. Kolonia Zręby 71– działka nr 811 obręb 0067 w Gdańsku – załącznik nr 3.2 do SIWZ. d) Przedmiar robót. Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz komórek gospodarczych. Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 71– załącznik nr 3.3 do SIWZ (charakter informacyjny). 3.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne – załącznik nr 4 do SIWZ. 3.5. Specyfikacja techniczna (ST) rozbiórek budynków i budowli. Branża: Ogólnobudowlana- rozbiórki budynków i budowli- załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. robót budowlanych, takich jak: rozbiórkowe, murarskie. Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych robót (czynności) zatrudniać na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności. Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną