Wykonywanie robót rozbiórkowych budynków będących własnością Gminy Gdańsk zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości wraz z uporządkowaniem terenu w 2020 r.

Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-254 Gdańsk, Partyzantów
 • Telefon/fax: tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , fax. 583 458 235
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
  Partyzantów 74
  80-254 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , fax. 583 458 235
  REGON: 19281776900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieruchomoscigda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowy Zakład Budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie robót rozbiórkowych budynków będących własnością Gminy Gdańsk zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości wraz z uporządkowaniem terenu w 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót rozbiórkowych na terenie Obszarów Administracyjnych nr 1, 2, 3, 4. a) budynków wolnostojących lub stykających się z innym obiektem jedną ścianą typu: garaże, pawilony handlowe, komórki lokatorskie, baraki, altanki o konstrukcji ścian mieszanej murowano-drewnianej, drewnianej lub murowanej, konstrukcji dachu drewnianej lub betonowej krytej papą lub blachą wraz z wywozem gruzu i innych odpadów na wysypisko miejskie i ich utylizacją oraz uporządkowaniem terenu o powierzchni do 25 m2 , b) budynków wolnostojących lub stykających się z innym obiektem jedną ścianą typu: garaże, pawilony handlowe, komórki lokatorskie, baraki, altanki o konstrukcji ścian mieszanej murowano-drewnianej, drewnianej lub murowanej, konstrukcji dachu drewnianej lub betonowej krytej papą lub blachą wraz z wywozem gruzu i innych odpadów na wysypisko miejskie i ich utylizacją oraz uporządkowaniem terenu o powierzchni powyżej 25 m2, c) budynków wolnostojących lub stykających się z innym obiektem jedną ścianą do 4 kondygnacji, niepodpiwniczonych o konstrukcji ścian murowanej lub mur pruski, konstrukcji stropów drewnianej lub ceramicznej, konstrukcji dachu drewnianej lub betonowej z pokryciem dachu papą lub pokryciem ceramicznym wraz z wywozem gruzu i innych odpadów na wysypisko miejskie i ich utylizacją oraz uporządkowaniem terenu, d) budynków wolnostojących lub stykających się z innym obiektem jedną ścianą do 4 kondygnacji, podpiwniczonych o konstrukcji ścian murowanej lub mur pruski, konstrukcji stropów drewnianej lub ceramicznej, konstrukcji dachu drewnianej lub betonowej z pokryciem dachu papą lub pokryciem ceramicznym wraz z wywozem gruzu i innych odpadów na wysypisko miejskie i ich utylizacją oraz uporządkowaniem terenu, zasypaniem piwnic pospółką warstwami co 20-30 cm zagęszczonymi do ID=0,7, e) budynków wolnostojących lub stykających się z innym obiektem jedną ścianą powyżej 4 kondygnacji, niepodpiwniczonych o konstrukcji ścian murowanej lub mur pruski, konstrukcji stropów drewnianej lub ceramicznej, konstrukcji dachu drewnianej lub betonowej z pokryciem dachu papą lub pokryciem ceramicznym wraz z wywozem gruzu i innych odpadów na wysypisko miejskie i ich utylizacją oraz uporządkowaniem terenu, f) budynków wolnostojących lub stykających się z innym obiektem jedną ścianą powyżej 4 kondygnacji, podpiwniczonych o konstrukcji ścian murowanej lub mur pruski, konstrukcji stropów drewnianej lub ceramicznej, konstrukcji dachu drewnianej lub betonowej z pokryciem dachu papą lub pokryciem ceramicznym wraz z wywozem gruzu i innych odpadów na wysypisko miejskie i ich utylizacją oraz uporządkowaniem terenu, zasypaniem piwnic pospółką warstwami co 20-30 cm zagęszczonymi do ID=0,7, oraz g) likwidacja szamb polegająca na demontażu nakrywy szamb oraz ścian powyżej terenu, dezynfekcji przy użyciu wapna, zasypaniem piaskiem z zagęszczeniem do ID=0,7 oraz wywozem gruzu na wysypisko wraz z utylizacją, h) wywóz śmieci i odpadów po wyprowadzce lokatorów oraz odpadów wielkogabarytowych (meble, sprzęt gospodarstwa domowego, butelki, puszki, materace itp.) nie obejmujących gruzu oraz innych odpadów powstających w wyniku rozbiórek, i) wykonanie kompletu dokumentacji geodezyjno-kartograficznej zawierającej dane umożliwiające wprowadzenie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ( Dz. U. Nr 25 poz. 133). 2. Zakres robót obejmuje między innymi: - rozbiórkę konstrukcji drewnianej lub betonowej dachu, - rozbiórkę pokrycia dachów z papy lub ceramicznych, - rozbiórkę konstrukcji murowanej budynku, - rozbiórkę konstrukcji drewnianej budynku, - rozbiórkę ścian z cegły i drewna, - rozbiórkę stropów, - rozbiórkę podłóg i posadzek, - rozbiórkę kominów, - rozbiórkę ścian piwnicznych - rozbiórkę fundamentów i ław fundamentowych, - rozbiórkę komórek drewnianych i murowanych, - rozbiórkę ścian żelbetowych, - likwidację szamb polegająca na demontażu nakrywy szamb oraz ścian powyżej terenu, dezynfekcji przy użyciu wapna, - zasypanie wykopów pospółką i zagęszczenie, - wywóz gruzu i innych odpadów np. papa, śmieci, w tym znajdujących się w rozbieranych obiektach, - uporządkowanie terenu po rozbiórce, - wykonanie kompletu dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - wymagania ogólne - załącznik nr 1 do SIWZ, - Specyfikacja techniczna (ST) rozbiórek budynków i budowli – załącznik nr 2 do SIWZ,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną