Zakup paliw do samochodów służbowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej

Województwo Pomorskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Pomorskie
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-810 Gdańsk, Okopowa
 • Telefon/fax: tel. 583 261 555, , fax. (58)3268557
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Pomorskie
  Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 261 555, , fax. (58)3268557
  REGON: 19167483600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pomorskie.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliw do samochodów służbowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw do samochodów służbowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej. Przedmiot zamówienia polega na sukcesywnym zakupie paliw do samochodów służbowych tj. benzyny bezołowiowej i oleju napędowego, w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Województwa Pomorskiego. 2. Zamówienie obejmuje bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego ON na stacjach paliwowych, na terenie całego kraju, w okresie od dnia 5 grudnia 2019 roku do dnia 4 grudnia 2020 r. W związku z tym, że ilość zamówionych dostaw uzależniona jest od bieżących potrzeb Województwa Pomorskiego, zamawiający zastrzega, że ilość litrów podana w SIWZ jest ilością szacunkową, podaną w celu prawidłowego określenia maksymalnej wartości zamówienia. Z uwagi na to, podane ilości mogą ulec zmianie (mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu), wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne wg rzeczywistej ilości zakupionych litrów benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego ON. Zgodnie z § 3 ust. 5 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 5 SIWZ łączna wartość przedmiotu zamówienia stanowi iloczyn przewidywanej ilości paliw i ich ceny jednostkowej pomniejszonej o stały rabat wskazany w ofercie Wykonawcy i jest jednocześnie maksymalnym wynagrodzeniem brutto, jakie Wykonawca może otrzymać. W całym okresie realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje zakup paliwa w ilości: a) benzyny bezołowiowej Pb 95 – 16 000 litrów, b) oleju napędowego ON – 45 000 litrów. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania ze stacji innych podmiotów zrzeszonych w danej sieci i akceptujących karty paliwowe wydane przez Wykonawcę na warunkach określonych w ofercie. 4. Sukcesywna dostawa paliw do pojazdów polegać będzie na: a) bezpośrednim tankowaniu paliwa do zbiorników samochodów służbowych Zamawiającego. Listę samochodów Zamawiający przekaże Wykonawcy przed zawarciem umowy, przy czym Zamawiający zastrzega, że ilość pojazdów użytkowana przez Zamawiającego w czasie trwania umowy może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu), b) zakupie paliwa na stacjach paliw Wykonawcy znajdujących się na terenie kraju, czynnych również w niedzielę i święta. Listę wszystkich stacji paliw Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed zawarciem umowy, c) bezgotówkowej sprzedaży paliwa, która musi umożliwić prowadzenie przez Wykonawcę ewidencji pobranego paliwa dla poszczególnych pojazdów z podaniem daty i miejsca tankowania, ilości i wartości pobranego paliwa, numeru rejestracyjnego pojazdu, d) rozliczaniu zawartych transakcji fakturami dwa razy w miesiącu, z terminami płatności do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur. 5. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy 17 sztuk kart paliwowych, przypisanych do poszczególnych samochodów Zamawiającego (po 1 sztuce dla każdego samochodu), oraz 8 sztuk kart paliwowych wystawionych na okaziciela. 6. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył Zamawiającemu wzór wniosku o przygotowanie i wydanie płatniczych kart paliwowych, ze wskazaniem wszystkich niezbędnych do uzyskania od Zamawiającego informacji, potrzebnych Wykonawcy do przygotowania i wydania Zamawiającemu tych kart. Wydanie Zamawiającemu tych kart nastąpi w dniu podpisania umowy albo niezwłocznie po jej podpisaniu jednak nie później niż 7 (siódmego) dnia od dnia doręczenia wybranemu Wykonawcy prawidłowo wypełnionego wniosku Zamawiającego. 7. Za wydanie pierwszych kart paliwowych dla każdego samochodu oraz pierwszych kart na okaziciela Wykonawca nie pobiera żadnych opłat. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia kart dodatkowych lub zamiennych w przypadku zwiększenia ilości posiadanych samochodów lub wymiany floty samochodowej - Zamawiający z tego tytułu nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat. Wykonawca wystawi nieodpłatnie duplikat karty w przypadku jej zgubienia. 8. Koszty związane z obsługą kart paliwowych w całym okresie realizacji zamówienia ponosi Wykonawca. 9. Wobec faktu, że zakup paliw odbywał się będzie sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego, Zamawiający zastrzega, że zapotrzebowanie określone w ust. 2 pkt. a) na benzynę bezołowiową oraz w ust. 2 pkt. b) na olej napędowy zostało określone szacunkowo i może ulec zmniejszeniu. Z tytułu zakupu mniejszej ilości litrów paliwa w stosunku do założonych wielkości, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 10. Paliwa płynne będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1680). 11. Wykonawca musi posiadać stacje paliw spełniające wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 ze zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną